Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
選擇登入方式 
主要資訊
 上市大盤
 上櫃大盤
 類股一覽
 公告訊息
 股票篩選
 財報比較
股東資訊
 股東會訊息
 除權息一覽
 股利一覽
 停資停券
其他連結
 滬深股市
 意見留言
熱門排行
 成交價
 連續漲停
 成交張數
 法人買最多
 法人一直買
 券資比
 股利排行
 殖利率
 PER排行
 獲利排行
 由虧轉盈
 獲利創新高
 年度ROE
 年度EPS
上市指數 10823.33  (-182.51 / -1.66%)
最高: 10863.67  (-142.17 / -1.29%)
最低: 10758.06  (-247.78 / -2.25%)
昨日收盤: 11005.84
連續漲跌: 連2跌
成交金額: 1497.67 億元
成交張數: 6,868,559 張
成交筆數: 1,232,383 筆
資料時間: 3/23
上櫃指數 150.62  (-2.87 / -1.87%)
最高: 152.85  (-0.64 / -0.42%)
最低: 149.61  (-3.88 / -2.53%)
昨日收盤: 153.49
連續漲跌: 連2跌
成交金額: 362.54 億元
成交張數: 542,244 張
成交筆數: 305,991 筆
資料時間: 3/23
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
7 0 117 52 768
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
17 2 145 52 559

股  市  最  新  訊  息
2311 日月光 日月光子公司環旭電子董事會決議發放股利  (公告訊息 03/23 18:30)
3706 神達 代子公司神達電腦(股)公司及神達數位(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項  (公告訊息 03/23 18:29)
4919 新唐科技 新唐科技董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證  (公告訊息 03/23 18:28)
3706 神達 代子公司資豐投資(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股  (公告訊息 03/23 18:28)
3706 神達 代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股  (公告訊息 03/23 18:27)
6589 台康生技 台康生技研發中生物相似藥EG12014,獲美國食品藥物管理局(FDA)同意可執行第三期人體臨床試驗  (公告訊息 03/23 18:27)
2321 東訊 董事會決議不分派106年度股利  (公告訊息 03/23 18:26)
3354 律勝科技 更正律勝科技106年12月份及1-12月合併營業收入淨額  (公告訊息 03/23 18:26)
3706 神達 代子公司神達電腦(股)公司、神雲科技(股)公司、神達數位(股)公司及資豐投資(股)公司公告董事會決議股利分派情形  (公告訊息 03/23 18:26)
2321 東訊 董事會決議召開107年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/23 18:26)
5874 南山人壽 南山人壽董事會決議擬發行無到期日累積次順位公司債  (公告訊息 03/23 18:26)
3706 神達 神達董事會決議盈餘轉增資發行新股  (公告訊息 03/23 18:25)
8068 全達 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/23 18:24)
3093 港建 港建董事會決議召開民國107年股東會  (公告訊息 03/23 18:24)
3093 港建 港建董事會決議通過民國106年度員工酬勞及董監酬勞分派案  (公告訊息 03/23 18:24)
3093 港建 台灣港建董事會決議股利分派  (公告訊息 03/23 18:24)
3706 神達 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/23 18:24)
1447 力鵬 召開107年股東常會事宜  (公告訊息 03/23 18:23)
2890 永豐金控 永豐金控代子公司永豐商業銀行公告授信資產之轉讓  (公告訊息 03/23 18:23)
3540 曜越科技 曜越科技董事會決議以盈餘及資本公積發放現金  (公告訊息 03/23 18:23)
2890 永豐金控 永豐金控公告董事會決議盈餘轉增資發行新股  (公告訊息 03/23 18:23)
3540 曜越科技 曜越科技董事會通過106年度董監酬勞及員工酬勞分派  (公告訊息 03/23 18:23)
2890 永豐金控 永豐金控公告董事會決議106年度盈餘分配案  (公告訊息 03/23 18:22)
3540 曜越科技 曜越科技因配合會計師事務所內部業務調整變更會計師  (公告訊息 03/23 18:22)
3028 增你強 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/23 18:22)
2890 永豐金控 永豐金控公告董事會決議通過營運長異動案  (公告訊息 03/23 18:22)
2890 永豐金控 永豐金控公告董事會決議通過投資長異動案  (公告訊息 03/23 18:22)
3706 神達 董事會決議召開107年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/23 18:22)
3540 曜越科技 曜越科技董事會決議召開107年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/23 18:22)
2890 永豐金控 永豐金控公告董事會決議子公司永豐銀行法人董事代表人異動  (公告訊息 03/23 18:21)
3060 銘異 銘異董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/23 18:21)
2890 永豐金控 永豐金控公告董事會決議通過召開一○七年股東常會之相關事宜  (公告訊息 03/23 18:21)
2908 特力 代子公司特力(中國)商貿公告取得不動產  (公告訊息 03/23 18:18)
2344 華邦電 華邦電董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證  (公告訊息 03/23 18:17)
4973 廣穎電通 廣穎電通董事會決議員工酬勞及董監事酬勞分派事宜  (公告訊息 03/23 18:16)
6649 台生材 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/23 18:16)
1799 易威 易威董事會決議105年度現金增資發行新股暨國內第一次有擔保轉換公司債案之計畫總資金、項目及進度變更  (公告訊息 03/23 18:15)
5286 育駿科技 董事會決議不分派股利  (公告訊息 03/23 18:15)
4973 廣穎電通 廣穎電通董事會決議股利分派情形  (公告訊息 03/23 18:14)
5434 崇越科技 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/23 18:14)
6125 廣運 董事會決議資金貸與子公司-金運科技股份有限公司新台幣壹億元案(符合第一項第三款)  (公告訊息 03/23 18:14)
2936 客思達-KY 客思達-KY受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法說會  (公告訊息 03/23 18:14)
5434 崇越科技 崇越科技董事會通過106年度個體及合併財務報告  (公告訊息 03/23 18:14)
6125 廣運 [補充公告]廣運預計出售不動產及其他固定資產等之相關資訊  (公告訊息 03/23 18:14)
1799 易威 易威董事會決議擬視金融市場狀況辦理公開發行國內外可轉換公司債  (公告訊息 03/23 18:14)
2349 錸德科技 錸德科技董事會決議不發放股利  (公告訊息 03/23 18:14)
6589 台康生技 台康生技106年度現金增資業已收足股款暨公告增資基準日  (公告訊息 03/23 18:13)
2349 錸德科技 錸德科技召開107年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/23 18:13)
3028 增你強 增你強新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達增你強最近期財務報表淨值百分之五以上  (公告訊息 03/23 18:13)
6649 台生材 台生材董事會決議召開107年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/23 18:12)
6170 統振 代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議一○七年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間  (公告訊息 03/23 18:12)
6170 統振 代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議不分派股利  (公告訊息 03/23 18:11)
6170 統振 代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議現金增資發行普通股  (公告訊息 03/23 18:11)
6170 統振 代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議減資彌補虧損  (公告訊息 03/23 18:11)
1799 易威 易威董事會決議擬視金融市場狀況辦理私募有價證券  (公告訊息 03/23 18:10)
2936 客思達-KY 客思達-KY董事會決議買回公司股份  (公告訊息 03/23 18:09)
1799 易威 易威董事會決議召開107年股東常會事宜  (公告訊息 03/23 18:08)
3310 佳穎精密 佳穎精密依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款  (公告訊息 03/23 18:08)
3209 全科 全科背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告  (公告訊息 03/23 18:07)
3310 佳穎精密 佳穎精密依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第二、三、四款  (公告訊息 03/23 18:07)
3710 連展投控 代子公司連展科技(股)公司公告第一項第三款公開發行公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者  (公告訊息 03/23 18:07)
3209 全科 全科新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之標準  (公告訊息 03/23 18:07)
6622 百聿數碼 百聿數碼召開107年股東常會事宜  (公告訊息 03/23 18:07)
5286 育駿科技 育駿科技董事會決議設立大陸子公司  (公告訊息 03/23 18:06)
3710 連展投控 連展投控監察人辭任  (公告訊息 03/23 18:06)
5286 育駿科技 育駿科技董事會決議設立香港子公司  (公告訊息 03/23 18:05)
2937 集雅社 集雅社董事會決議通過發放106年度員工酬勞及董監事酬勞  (公告訊息 03/23 18:04)
5286 育駿科技 育駿科技董事會決議召開股東會事宜  (公告訊息 03/23 18:04)
3078 僑威科技 代子公司廣州貴冠科技有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 03/23 18:04)
5434 崇越科技 崇越科技董事會決議召開民國一O七年股東常會公告。  (公告訊息 03/23 18:03)
4977 眾達-KY 眾達-KY董事長決定106年度(第二次申報)限制員工權利新股  之增資基準日  (公告訊息 03/23 18:03)
3078 僑威科技 代子公司寧波冠碩電子有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 03/23 18:03)
3028 增你強 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告  (公告訊息 03/23 18:03)
9937 全國 全國董事會通過106年度董監酬勞暨員工酬勞分派案  (公告訊息 03/23 18:02)
2937 集雅社 集雅社107年3月23日董事會決議股東常會召開日期及召集事由  (公告訊息 03/23 18:02)
4973 廣穎電通 廣穎電通董事會決議召開107年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/23 18:02)
2937 集雅社 集雅社107年3月23日董事會重大決議事項  (公告訊息 03/23 18:02)
3019 亞洲光學 亞洲光學董事會通過106年度員工及董事酬勞金額及發放方式  (公告訊息 03/23 18:02)
3019 亞洲光學 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/23 18:02)
3360 尚立 董事會通過106年度個體及合併財務報表  (公告訊息 03/23 18:02)
6027 德信 德信董事會決議召開107年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/23 18:02)
3019 亞洲光學 亞洲光學董事會決議召開107年股東常會  (公告訊息 03/23 18:01)
3360 尚立 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/23 18:01)
3354 律勝科技 律勝科技董事會通過106年度員工及董監酬勞金額及發放方式  (公告訊息 03/23 18:01)
9937 全國 全國董事會決議股利分派  (公告訊息 03/23 18:01)
3360 尚立 董事會決議召開107年度股東常會  (公告訊息 03/23 18:01)
9937 全國 全國董事會決議召開107年股東常會  (公告訊息 03/23 18:01)
3360 尚立 更正107年1月資金貸與明細表資訊  (公告訊息 03/23 18:01)
3705 永信 永信依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款應公告事項  (公告訊息 03/23 18:01)
5511 德昌營造 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告  (公告訊息 03/23 18:00)
4415 台原藥 台原藥財務資訊  (公告訊息 03/23 17:59)
3059 華晶科技 華晶科技董事會通過透過全資子公司達晶電子(昆山)有限公司發起設立和晶人工智慧科創基金(名稱暫定)  (公告訊息 03/23 17:58)
6461 益得 益得董事會決議召開107年股東常會(更正董事會決議日期)  (公告訊息 03/23 17:57)
4134 台欣生物 台欣生物內部稽核主管異動  (公告訊息 03/23 17:57)
1210 大成長城 董事會決議召開107年度股東常會相關事宜  (公告訊息 03/23 17:56)
2891 中信金 代日本子行東京之星銀行 The Tokyo Star Bank, Limited公告股東臨時會重要決議事項  (公告訊息 03/23 17:56)
1210 大成長城 大成長城公告新增資金貸與他人金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上。  (公告訊息 03/23 17:56)
3028 增你強 增你強因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師  (公告訊息 03/23 17:56)
1210 大成長城 大成長城公告新增資金貸與他人金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上。  (公告訊息 03/23 17:56)
6576 逸達 逸達董事會決議私募國內外無擔保可轉換公司債事宜  (公告訊息 03/23 17:56)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市
(3/23)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 333.83 392.80 -58.97 買→賣 -58.97
投信 7.42 14.35 -6.93 連2買→賣 -6.93
自營商 80.14 118.83 -38.69 買→2賣 -88.62
合計 419.00 524.94 -105.94 買→2賣 -123.12
上櫃
(3/23)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 32.99 72.38 -39.39 連2買→賣 -39.39
投信 2.46 3.37 -0.91 連4賣 -6.16
自營商 12.93 25.36 -12.43 買→2賣 -20.75
合計 47.98 100.95 -52.97 買→2賣 -61.45

資  券  變  化
  上市 (3/22) 上櫃 (3/22)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
1,715.3 -3.52 -0.2% 698.07 -4.22 -0.6%
  連增連減:  連7增→減   連增連減:  連6增→減
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
427,954 +13,537 +3.27% 112,838 -7,610 -6.32%
  連增連減:  連6減→增   連增連減:  連減10日

現  股  當  沖
  上市 (3/22)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 636,875張 389.09億 388.55億 -5390.7萬
當沖率 8.92% 25.97% 25.93%  
  上櫃 (3/22)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 191,433張 135.05億 134.97億 -814.6萬
當沖率 10.59% 32.13% 32.11%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 03/23
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄

  成交價排行前100名  資料日期: 03/23
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3008 大立光  3400  -195  -5.4  1012  1
1565 精華  870  -40  -4.4  564  2
5274 信驊  840  -9  -1.1  77  3
6510 精測  800  -42  -5  449  4
6415 矽力-KY  641  -13  -2  144  5
910708 恒大健-DR  591  0  0  0  6
4966 譜瑞-KY  568  -12  -2.1  541  7
6409 旭隼  537  -3  -0.6  21  8
2327 國巨  484  -23  -4.5  8305  9
1590 亞德客-KY  475.5  -11  -2.3  820  10
6414 樺漢  475  -17  -3.5  559  11
6488 環球晶  443.5  -25.5  -5.4  4932  12
2059 川湖  415  +4.5  +1.1  137  13
2231 為升  403  -12  -2.9  760  14
6150 撼訊  388.5  +35  +9.9  8813  15
2049 上銀  387  +2  +0.5  4421  16
8436 大江  384  -3  -0.8  415  17
3081 聯亞  383  -4.5  -1.2  523  18
2723 美食-KY  380  0  0  462  19
6548 長華科  379  -15  -3.8  228  20
6452 康友-KY  378  -9  -2.3  272  21
5904 寶雅  372.5  -1  -0.3  45  22
2474 可成  360  -2  -0.6  5669  23
5269 祥碩  359.5  -14.5  -3.9  444  24
3529 力旺  356.5  -5.5  -1.5  103  25
1476 儒鴻  337  -4  -1.2  1616  26
3443 創意  330  -6  -1.8  2695  27
2454 聯發科  328  -8  -2.4  6414  28
8489 三貝德  303  +2  +0.7  201  29
4943 康控-KY  302  -3  -1  2563  30
8299 群聯  302  +7  +2.4  2204  31
3563 牧德  300.5  -5  -1.6  832  32
4947 昂寶-KY  300  -5.5  -1.8  1051  33
2207 和泰車  296.5  +1  +0.3  648  34
3105 穩懋  295  -10  -3.3  7965  35
2912 統一超  293  -1.5  -0.5  927  36
3406 玉晶光  285  +5  +1.8  7013  37
8464 億豐  279.5  -0.5  -0.2  465  38
3665 貿聯-KY  276  -1  -0.4  1091  39
2357 華碩  270.5  -7  -2.5  2286  40
8454 富邦媒  270.5  -1.5  -0.6  150  41
3152 璟德  258  -15.5  -5.7  1766  42
2227 裕日車  253  +2  +0.8  79  43
8437 大地-KY  252  -8  -3.1  69  44
2330 台積電  245  -6.5  -2.6  52974  45
1707 葡萄王  241  -5  -2  745  46
6238 勝麗  236  -6.5  -2.7  621  47
4147 中裕  235.5  -1.5  -0.6  1464  48
3611 鼎翰  235  -7  -2.9  132  49
5287 數字  231  -3  -1.3  63  50
1264 德麥  229  -3  -1.3  27  51
5263 智崴  227.5  +2.5  +1.1  77  52
3413 京鼎  227  -15  -6.2  2516  53
2729 瓦城  226  -2.5  -1.1  29  54
8341 日友  224.5  -1  -0.4  251  55
8913 全銓  217  -1  -0.5  260  56
5536 聖暉  216  -2.5  -1.1  438  57
2395 研華  209.5  -2.5  -1.2  1049  58
4303 信立  209.5  +2  +1  71  59
3691 碩禾  205.5  -8.5  -4  487  60
3533 嘉澤  199  -2  -1  1076  61
8406 金可-KY  197.5  -6.5  -3.2  810  62
2939 凱羿-KY  186.5  -2  -1.1  207  63
4912 聯德控股-KY  181  +1.5  +0.8  1895  64
6121 新普  181  0  0  470  65
2360 致茂  179  0  0  3058  66
8422 可寧衛  179  -2  -1.1  333  67
3130 一零四  177  +1  +0.6  2  68
4174 浩鼎  175  -3  -1.7  812  69
6613 朋億  174.5  -4.5  -2.5  170  70
6456 GIS-KY  172  -8  -4.4  7309  71
3131 弘塑  171.5  -2.5  -1.4  54  72
5903 全家  171.5  -4  -2.3  336  73
6803 崑鼎  171.5  -1  -0.6  46  74
6446 藥華藥  169.5  +1.5  +0.9  965  75
4551 智伸科  167  -6.5  -3.8  289  76
6568 宏觀  166.5  -8.5  -4.9  341  77
1580 新麥  165.5  -0.5  -0.3  42  78
4137 麗豐-KY  165  +5  +3.1  2016  79
2439 美律  164.5  +1.5  +0.9  3111  80
6569 醫揚  163.5  -1.5  -0.9  29  81
2239 英利-KY  162.5  -4.5  -2.7  510  82
8044 網家  162.5  +5.5  +3.5  1300  83
6533 晶心科  161.5  +14.5  +9.9  7920  84
1256 鮮活果汁-KY  161  -3  -1.8  83  85
9921 巨大  159.5  -4.5  -2.7  270  86
6146 耕興  159  -1  -0.6  42  87
4803 VHQ-KY  158.5  -2  -1.2  459  88
6504 南六  158.5  +0.5  +0.3  41  89
1597 直得  157  +4.5  +3  7864  90
2496 卓越  156  -2.5  -1.6  50  91
3293 鈊象  156  0  0  461  92
1723 中碳  152.5  -2.5  -1.6  1052  93
2707 晶華  151.5  -1.5  -1  166  94
8070 長華  148.5  -1  -0.7  362  95
8444 綠河-KY  148.5  -1  -0.7  38  96
8462 柏文  148.5  -1.5  -1  53  97
1537 廣隆  147  +2  +1.4  378  98
8446 華研  147  -3  -2  530  99
6499 益安  146  -3  -2  191  100

  成交張數排行前100名  資料日期: 03/23
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
2888 新光金  11.35  -0.2  -1.7  73298  1
2409 友達  13.55  -0.15  -1.1  70033  2
2891 中信金  20.95  -0.6  -2.8  67770  3
1504 東元  24  -0.5  -2  67136  4
2371 大同  22.6  +2  +9.7  61662  5
2317 鴻海  90.4  -2.4  -2.6  58645  6
2330 台積電  245  -6.5  -2.6  52974  7
2303 聯電  15.2  -0.05  -0.3  50158  8
2353 宏碁  24.85  -1.25  -4.8  49941  9
2883 開發金  10.35  -0.1  -1  48350  10
3481 群創  12.75  -0.2  -1.5  44603  11
2344 華邦電  19.9  -0.3  -1.5  44339  12
2399 映泰  24.3  +1.1  +4.7  40896  13
00696B 富邦美債20年  37.85  +0.43  +1.2  40577  14
3231 緯創  24.85  -0.8  -3.1  36307  15
2448 晶電  42.55  -1  -2.3  35298  16
2834 臺企銀  8.73  -0.05  -0.6  33795  17
2881 富邦金  50.3  -1.5  -2.9  32672  18
2337 旺宏  45.55  -2.05  -4.3  31727  19
2885 元大金  13.5  -0.1  -0.7  29090  20
2408 南亞科  94.5  -1.8  -1.9  27749  21
2884 玉山金  19.4  -0.2  -1  26721  22
2313 華通  30.5  -1.5  -4.7  25658  23
1314 中石化  12.55  -0.35  -2.7  25552  24
2014 中鴻  10.95  -0.85  -7.2  24443  25
5483 中美晶  99.1  -6.4  -6.1  23570  26
2887 台新金  14.3  -0.15  -1  23049  27
2882 國泰金  52.2  -1.2  -2.2  22780  28
6182 合晶  45  -2.05  -4.4  22308  29
6116 彩晶  10.1  -0.2  -1.9  21969  30
2349 錸德  5.75  -0.16  -2.7  21875  31
2002 中鋼  23.5  -0.35  -1.5  21587  32
9958 世紀鋼  67.5  +1.8  +2.7  20209  33
2890 永豐金  10.35  -0.25  -2.4  20030  34
2492 華新科  112.5  -7  -5.9  18961  35
2886 兆豐金  25.2  -0.2  -0.8  18552  36
3037 欣興  18.7  -0.5  -2.6  16900  37
2515 中工  7.83  -0.17  -2.1  16377  38
2603 長榮  15.4  -0.35  -2.2  15712  39
2610 華航  10.75  -0.25  -2.3  15580  40
2367 燿華  18.55  -0.85  -4.4  15361  41
2892 第一金  20.05  -0.1  -0.5  15216  42
2027 大成鋼  28.25  -0.8  -2.8  14458  43
2347 聯強  43.35  +0.15  +0.4  14221  44
4144 康聯-KY  49.5  +4.5  +10  14084  45
2425 承啟  31.2  +0.15  +0.5  14076  46
2311 日月光  42  -0.7  -1.6  14056  47
2456 奇力新  104  +3.5  +3.5  13992  48
2915 潤泰全  58.9  +1.4  +2.4  13719  49
2455 全新  129.5  +3  +2.4  13708  50
3019 亞光  103.5  -4  -3.7  13554  51
6173 信昌電  50.4  -0.6  -1.2  13492  52
2356 英業達  23.05  -0.35  -1.5  12882  53
5880 合庫金  17.05  -0.1  -0.6  12538  54
6153 嘉聯益  40.15  -1.25  -3  12073  55
2323 中環  4.56  -0.13  -2.8  11651  56
6505 台塑化  117.5  +1  +0.9  11589  57
2801 彰銀  16.95  -0.2  -1.2  11075  58
2324 仁寶  19.9  -0.25  -1.2  11061  59
3026 禾伸堂  125.5  -6  -4.6  10955  60
3090 日電貿  51.8  -1.1  -2.1  10682  61
4938 和碩  73.5  -1  -1.3  10625  62
1303 南亞  82.2  -0.9  -1.1  10558  63
8112 至上  31.75  +0.45  +1.4  10462  64
2308 台達電  128  -2  -1.5  10032  65
5608 四維航  7.17  -0.72  -9.1  9852  66
1786 科妍  83.3  +5.8  +7.5  9819  67
2880 華南金  17.45  -0.15  -0.8  9788  68
2376 技嘉  66.6  +0.6  +0.9  9716  69
1312 國喬  29.75  +0.3  +1  9704  70
6141 柏承  28.5  +1.25  +4.6  9681  71
2481 強茂  39.5  -1.5  -3.7  9643  72
2614 東森  14.65  -0.25  -1.7  9489  73
2405 浩鑫  17.6  -0.55  -3  9459  74
3006 晶豪科  43.8  -2.5  -5.4  9276  75
1301 台塑  104.5  +0.5  +0.5  9129  76
1326 台化  110  -1  -0.9  9090  77
6150 撼訊  388.5  +35  +9.9  8813  78
2498 宏達電  63.9  -2.1  -3.2  8797  79
2301 光寶科  40.5  -0.9  -2.2  8785  80
8069 元太  47  -1.55  -3.2  8724  81
2345 智邦  105  -5  -4.6  8547  82
1423 利華  9.14  +0.83  +10  8534  83
4906 正文  26.75  -0.6  -2.2  8348  84
2327 國巨  484  -23  -4.5  8305  85
2412 中華電  110  -1.5  -1.4  8283  86
8930 青鋼  17.65  +1.6  +10  8190  87
2618 長榮航  14.75  -0.2  -1.3  8155  88
3105 穩懋  295  -10  -3.3  7965  89
2377 微星  90.1  -4.4  -4.7  7946  90
6533 晶心科  161.5  +14.5  +9.9  7920  91
5439 高技  40.25  +0.5  +1.3  7872  92
1597 直得  157  +4.5  +3  7864  93
3622 洋華  19.85  +1.8  +10  7566  94
1101 台泥  37  -0.55  -1.5  7493  95
6147 頎邦  67.3  -2.2  -3.2  7347  96
6456 GIS-KY  172  -8  -4.4  7309  97
8150 南茂  23.7  -0.65  -2.7  7289  98
2352 佳世達  20.8  -0.45  -2.1  7075  99
3406 玉晶光  285  +5  +1.8  7013  100

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 03/23
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
6446 藥華藥  169.5  +1.5  +0.9  22  +2364  1
8454 富邦媒  270.5  -1.5  -0.6  22  +1447  2
8249 菱光  25.85  -0.25  -1  22  +1249  3
6192 巨路  57.4  -0.9  -1.5  22  +254  4
6554 中美冠科-KY  73.5  -0.1  -0.1  17  +2219  5
1231 聯華食  34.8  -0.35  -1  17  +714  6
4133 亞諾法  37.4  -0.85  -2.2  17  +576  7
2474 可成  360  -2  -0.6  16  +25264  8
3028 增你強  22.4  -0.5  -2.2  16  +3209  9
3048 益登  19  -0.65  -3.3  16  +1445  10
2882A 國泰特  63.8  0  0  16  +239  11
1707 葡萄王  241  -5  -2  15  +7743  12
3088 艾訊  58  0  0  15  +977  13
4999 鑫禾  51  -0.6  -1.2  15  +445  14
6496 科懋  74.5  -0.9  -1.2  15  +433  15
2408 南亞科  94.5  -1.8  -1.9  14  +61021  16
9945 潤泰新  33.9  -0.1  -0.3  14  +14307  17
3056 總太  22.1  +0.35  +1.6  14  +4350  18
2402 毅嘉  16.8  -0.5  -2.9  14  +4012  19
4736 泰博  104  +1.5  +1.5  14  +1412  20
2608 大榮  37.65  -0.25  -0.7  14  +615  21
1519 華城  21.35  -0.4  -1.8  14  +525  22
3004 豐達科  52.8  -0.4  -0.8  14  +513  23
9946 三發地產  12.9  -0.2  -1.5  14  +365  24
3685 元創精密  66.9  -0.6  -0.9  14  +325  25
4106 雃博  28.15  -0.05  -0.2  14  +167  26
3528 安馳  35.8  -0.2  -0.6  14  +92  27
6196 帆宣  46.95  -0.6  -1.3  13  +9776  28
2450 神腦  52.3  0  0  13  +311  29
3047 訊舟  8.99  -0.21  -2.3  13  +181  30
1731 美吾華  13.8  -0.05  -0.4  13  +130  31
1760 寶齡富錦  78.8  +4.3  +5.8  12  +1381  32
2461 光群雷  15.9  -0.2  -1.2  12  +1171  33
1612 宏泰  11.3  -0.25  -2.2  12  +390  34
8905 裕國  17.6  -0.2  -1.1  12  +94  35
2880 華南金  17.45  -0.15  -0.8  11  +32390  36
5871 中租-KY  101.5  -1.5  -1.5  11  +20390  37
3545 敦泰  31.2  -0.4  -1.3  11  +7148  38
2431 聯昌  15.1  +0.05  +0.3  11  +2354  39
2009 第一銅  11.05  -0.35  -3.1  11  +1082  40
5403 中菲  39.9  -0.15  -0.4  11  +236  41
1303 南亞  82.2  -0.9  -1.1  10  +26819  42
6274 台燿  89  -2  -2.2  10  +1807  43
3010 華立  58  -1  -1.7  10  +1361  44
2538 基泰  10.2  -0.1  -1  10  +505  45
2493 揚博  26.25  -0.2  -0.8  10  +261  46
2355 敬鵬  53.1  -0.7  -1.3  9  +968  47
3346 麗清  69.5  -1  -1.4  9  +936  48
8271 宇瞻  39.7  -0.5  -1.2  9  +872  49
6115 鎰勝  45.65  0  0  9  +621  50
4119 旭富  63.8  +0.8  +1.3  9  +453  51
6298 崴強  22.25  +0.25  +1.1  9  +283  52
4113 聯上  10.4  -0.2  -1.9  9  +128  53
1615 大山  16  -0.2  -1.2  9  +106  54
5306 桂盟  133.5  -0.5  -0.4  8  +237  55
2347 聯強  43.35  +0.15  +0.4  7  +20982  56
2360 致茂  179  0  0  7  +4972  57
3016 嘉晶  35.8  -1.5  -4  7  +4075  58
1795 美時  48.9  +1.7  +3.6  7  +510  59
4551 智伸科  167  -6.5  -3.8  7  +270  60
4973 廣穎  19.95  -0.4  -2  7  +68  61
8069 元太  47  -1.55  -3.2  6  +11594  62
3005 神基  43.7  -0.3  -0.7  6  +1548  63
2312 金寶  10.25  -0.15  -1.4  6  +1069  64
6180 橘子  72.2  -1.7  -2.3  6  +916  65
3014 聯陽  37.4  0  0  6  +808  66
3040 遠見  61.7  +0.5  +0.8  6  +455  67
2433 互盛電  47.55  -0.35  -0.7  6  +149  68
3550 聯穎  20.8  +0.2  +1  6  +131  69
3438 類比科  22  +0.35  +1.6  6  +117  70
9917 中保  90.3  -0.1  -0.1  6  +112  71
3548 兆利  52.3  -0.8  -1.5  6  +95  72
2616 山隆  33.1  -0.3  -0.9  6  +72  73
8480 泰昇-KY  128  0  0  6  +33  74
1752 南光  36.45  -0.45  -1.2  6  +31  75
1301 台塑  104.5  +0.5  +0.5  5  +14113  76
2356 英業達  23.05  -0.35  -1.5  5  +9716  77
2349 錸德  5.75  -0.16  -2.7  5  +9187  78
1536 和大  134.5  0  0  5  +3925  79
9958 世紀鋼  67.5  +1.8  +2.7  5  +3057  80
5512 力麒  10.35  0  0  5  +2651  81
3265 台星科  37.4  +0.6  +1.6  5  +1463  82
2363 矽統  9.5  -0.36  -3.6  5  +1258  83
2444 友旺  31.6  -1.3  -4  5  +1063  84
2106 建大  36.8  -0.2  -0.5  5  +851  85
2511 太子  11.95  -0.15  -1.2  5  +815  86
2204 中華  26.95  0  0  5  +730  87
1477 聚陽  136  -0.5  -0.4  5  +694  88
2328 廣宇  21.95  -0.5  -2.2  5  +607  89
1701 中化  19.35  0  0  5  +531  90
1789 神隆  31.95  -0.85  -2.6  5  +495  91
6214 精誠  62  +0.1  +0.2  5  +425  92
1217 愛之味  7.35  -0.06  -0.8  5  +408  93
3450 聯鈞  113  -0.5  -0.4  5  +408  94
2841 台開  9.64  -0.1  -1  5  +389  95
6277 宏正  90.5  +0.1  +0.1  5  +378  96
2417 圓剛  12.8  -0.5  -3.8  5  +332  97
3293 鈊象  156  0  0  5  +329  98
2102 泰豐  12.75  -0.15  -1.2  5  +228  99
2359 所羅門  22.6  -0.25  -1.1  5  +199  100

  2018年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
8913 全銓  217  20  93.8  113.8  52.4  1
4303 信立  209.5  30  25  55  26.3  2
2912 統一超  293  25  0  25  8.53  3
1565 精華  870  25  0  25  2.87  4
6409 旭隼  537  20  0  20  3.72  5
8299 群聯  302  17  0  17  5.63  6
2327 國巨  484  15  2  17  3.51  7
2439 美律  164.5  16.44  0  16.44  10  8
5287 數字  231  15.5  0  15.5  6.71  9
2939 凱羿-KY  186.5  15  0  15  8.04  10
2357 華碩  270.5  15  0  15  5.55  11
5274 信驊  840  15  0  15  1.79  12
5536 聖暉  216  13  1.5  14.5  6.71  13
5904 寶雅  372.5  13  0  13  3.49  14
2729 瓦城  226  12.6  0  12.6  5.58  15
4966 譜瑞-KY  568  12.32  0  12.32  2.17  16
2474 可成  360  12  0  12  3.33  17
6548 長華科  379  11.5  0  11.5  3.03  18
8070 長華  148.5  11  0  11  7.41  19
3152 璟德  258  10.9  0  10.9  4.22  20
1264 德麥  229  10.5  0  10.5  4.59  21
6613 朋億  174.5  10  0  10  5.73  22
3611 鼎翰  235  10  0  10  4.26  23
8464 億豐  279.5  10  0  10  3.58  24
3563 牧德  300.5  10  0  10  3.33  25
6488 環球晶  443.5  10  0  10  2.25  26
6510 精測  800  10  0  10  1.25  27
6803 崑鼎  171.5  9.68  0  9.68  5.64  28
3130 一零四  177  9.6  0  9.6  5.42  29
1537 廣隆  147  9.5  0  9.5  6.46  30
1476 儒鴻  337  9.5  0  9.5  2.82  31
3040 遠見  61.7  9  0  9  14.6  32
2231 為升  403  7.5  1.3  8.8  2.18  33
6294 智基  124  7.5  1  8.5  6.85  34
1558 伸興  130.5  8.5  0  8.5  6.51  35
8083 瑞穎  140  8.5  0  8.5  6.07  36
1580 新麥  165.5  8  0.35  8.35  5.05  37
4137 麗豐-KY  165  8.08  0  8.08  4.9  38
8066 來思達  117  8  0  8  6.84  39
6238 勝麗  236  8  0  8  3.39  40
2330 台積電  245  8  0  8  3.27  41
2926 誠品生活  138.5  7.56  0  7.56  5.46  42
3529 力旺  356.5  7.5  0  7.5  2.1  43
1590 亞德客-KY  475.5  7.4  0  7.4  1.56  44
2723 美食-KY  380  6  1.04  7.04  1.85  45
8107 大億金茂  51.4  7  0  7  13.6  46
1326 台化  110  7  0  7  6.36  47
8416 實威  135  6  1  7  5.19  48
3665 貿聯-KY  276  7  0  7  2.54  49
3105 穩懋  295  7  0  7  2.37  50
2707 晶華  151.5  6.91  0  6.91  4.56  51
8406 金可-KY  197.5  6.8  0  6.8  3.44  52
1707 葡萄王  241  6.7  0  6.7  2.78  53
2395 研華  209.5  6.6  0  6.6  3.15  54
8446 華研  147  5  1.5  6.5  4.42  55
6569 醫揚  163.5  6.5  0  6.5  3.98  56
6505 台塑化  117.5  6.3  0  6.3  5.36  57
8466 美喆-KY  82.6  6  0  6  7.26  58
2451 創見  85.1  6  0  6  7.05  59
2373 震旦行  89.9  6  0  6  6.67  60
1788 杏昌  102  6  0  6  5.88  61
8255 朋程  106.5  6  0  6  5.63  62
5289 宜鼎  120  5.7  0.3  6  5  63
6271 同欣電  121.5  6  0  6  4.94  64
8341 日友  224.5  6  0  6  2.67  65
5263 智崴  227.5  4  2  6  2.64  66
4943 康控-KY  302  5  1  6  1.99  67
5269 祥碩  359.5  6  0  6  1.67  68
6150 撼訊  388.5  5  1  6  1.54  69
6415 矽力-KY  641  6  0  6  0.94  70
8462 柏文  148.5  3.44  2.5  5.94  4  71
1301 台塑  104.5  5.7  0  5.7  5.45  72
8349 恒耀  115  5.6  0  5.6  4.87  73
3088 艾訊  58  5.53  0  5.53  9.53  74
8016 矽創  86.6  5.5  0  5.5  6.35  75
6277 宏正  90.5  5.5  0  5.5  6.08  76
2727 王品  126.5  5.5  0  5.5  4.35  77
3533 嘉澤  199  5.5  0  5.5  2.76  78
6581 鋼聯  130  5.35  0  5.35  4.12  79
3026 禾伸堂  125.5  5.3  0  5.3  4.22  80
9951 皇田  144  5.3  0  5.3  3.68  81
2228 劍麟  97.7  5.24  0  5.24  5.36  82
2548 華固  72.7  5.2  0  5.2  7.15  83
1521 大億  79.5  5.2  0  5.2  6.54  84
2731 雄獅  127.5  5.2  0  5.2  4.08  85
3299 帛漢  73.4  5.1  0  5.1  6.95  86
6464 台數科  119.5  5  0.1  5.1  4.27  87
6214 精誠  62  5  0  5  8.06  88
1582 信錦  67.3  5  0  5  7.43  89
4557 永新-KY  78.8  5  0  5  6.35  90
3541 西柏  82.1  5  0  5  6.09  91
1232 大統益  92  5  0  5  5.43  92
2308 台達電  128  5  0  5  3.91  93
8480 泰昇-KY  128  4  1  5  3.91  94
5306 桂盟  133.5  4.5  0.5  5  3.75  95
1256 鮮活果汁-KY  161  5  0  5  3.11  96
6568 宏觀  166.5  5  0  5  3  97
3443 創意  330  5  0  5  1.52  98
3081 聯亞  383  5  0  5  1.31  99
2383 台光電  95.1  4.8  0  4.8  5.05  100

  2018年 殖利率 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
8913 全銓  217  20  93.8  113.8  52.4  1
4303 信立  209.5  30  25  55  26.3  2
3040 遠見  61.7  9  0  9  14.6  3
8930 青鋼  17.65  0.7  1.8  2.5  14.2  4
8107 大億金茂  51.4  7  0  7  13.6  5
4707 磐亞  9.96  0.1  0.9  1  10  6
2439 美律  164.5  16.44  0  16.44  10  7
3088 艾訊  58  5.53  0  5.53  9.53  8
1313 聯成  19  1  0.8  1.8  9.47  9
3402 漢科  26.05  2.45  0  2.45  9.4  10
3056 總太  22.1  2  0  2  9.05  11
9940 信義  42.15  2.5  1.31  3.81  9.04  12
8112 至上  31.75  2.85  0  2.85  8.97  13
2535 達欣工  19.85  1.78  0  1.78  8.95  14
6016 康和證  9.01  0.25  0.55  0.8  8.88  15
1464 得力  25.5  2.2  0  2.2  8.63  16
2912 統一超  293  25  0  25  8.53  17
5403 中菲  39.9  3.4  0  3.4  8.52  18
5438 東友  17.75  1.5  0  1.5  8.45  19
6210 慶生  43.3  3.5  0  3.5  8.08  20
5016 松和  37.15  3  0  3  8.08  21
6214 精誠  62  5  0  5  8.06  22
2939 凱羿-KY  186.5  15  0  15  8.04  23
3623 富晶通  39.85  3.2  0  3.2  8.03  24
1709 和益  18.7  1.5  0  1.5  8.02  25
2851 中再保  18.7  1  0.5  1.5  8.02  26
6151 晉倫  25  2  0  2  8  27
3033 威健  21.4  1.33  0.37  1.7  7.93  28
2542 興富發  44.75  3.5  0  3.5  7.82  29
8354 冠好  19.35  0.5  1  1.5  7.75  30
1419 新紡  48.45  3.73  0  3.73  7.69  31
6266 泰詠  15.1  1.16  0  1.16  7.68  32
2834 臺企銀  8.73  0.27  0.4  0.67  7.65  33
2420 新巨  35.25  2.7  0  2.7  7.66  34
8342 益張  39.35  3  0  3  7.62  35
8099 大世科  21.35  1.62  0  1.62  7.59  36
3537 堡達  23.75  1.8  0  1.8  7.58  37
1310 台苯  21.2  1.6  0  1.6  7.55  38
3213 茂訊  53  4  0  4  7.55  39
3531 先益  26.7  2  0  2  7.49  40
8131 福懋科  33.45  2.5  0  2.5  7.47  41
3556 禾瑞亞  55  4.1  0  4.1  7.45  42
1582 信錦  67.3  5  0  5  7.43  43
2838 聯邦銀  9.44  0.4  0.3  0.7  7.42  44
8070 長華  148.5  11  0  11  7.41  45
9943 好樂迪  54  4  0  4  7.41  46
4305 世坤  32.4  2.4  0  2.4  7.41  47
2433 互盛電  47.55  3.5  0  3.5  7.36  48
2845 遠東銀  9.7  0.44  0.27  0.71  7.32  49
8358 金居  41.2  3  0  3  7.28  50
8466 美喆-KY  82.6  6  0  6  7.26  51
6596 寬宏藝術  62  3.5  1  4.5  7.26  52
6292 迅德  31.8  2.3  0  2.3  7.23  53
2301 光寶科  40.5  2.92  0  2.92  7.21  54
2024 志聯  11.1  0.8  0  0.8  7.21  55
6261 久元  57  4.1  0  4.1  7.19  56
2548 華固  72.7  5.2  0  5.2  7.15  57
6441 廣錠  63  4  0.5  4.5  7.14  58
2451 創見  85.1  6  0  6  7.05  59
8401 白紗科  18.45  1.29  0  1.29  6.99  60
3528 安馳  35.8  2.3  0.2  2.5  6.98  61
2916 滿心  17.2  1.2  0  1.2  6.98  62
2034 允強  25.85  1.8  0  1.8  6.96  63
1593 祺驊  48.9  3.4  0  3.4  6.95  64
3299 帛漢  73.4  5.1  0  5.1  6.95  65
4711 永純  17.3  1.2  0  1.2  6.94  66
1808 潤隆  50.7  3.5  0  3.5  6.9  67
4737 華廣  60  4.14  0  4.14  6.9  68
5525 順天  17.4  1.2  0  1.2  6.9  69
8048 德勝  31.95  2.2  0  2.2  6.89  70
2488 漢平  27.65  1.9  0  1.9  6.87  71
6294 智基  124  7.5  1  8.5  6.85  72
8066 來思達  117  8  0  8  6.84  73
9933 中鼎  47.25  3.23  0  3.23  6.84  74
2812 台中銀  10.25  0.45  0.25  0.7  6.83  75
2031 新光鋼  29.3  2  0  2  6.83  76
9911 櫻花  38.1  2.6  0  2.6  6.82  77
3217 優群  37.45  2.55  0  2.55  6.81  78
6201 亞弘電  31  2.1  0  2.1  6.77  79
8424 惠普  52  3.5  0  3.5  6.73  80
5536 聖暉  216  13  1.5  14.5  6.71  81
5287 數字  231  15.5  0  15.5  6.71  82
3014 聯陽  37.4  2.5  0  2.5  6.68  83
2373 震旦行  89.9  6  0  6  6.67  84
2493 揚博  26.25  1.75  0  1.75  6.67  85
5878 台名  48.4  3.2  0  3.2  6.61  86
1704 榮化  43.95  2.9  0  2.9  6.6  87
2397 友通  63.7  4.2  0  4.2  6.59  88
2030 彰源  15.35  1.01  0  1.01  6.59  89
6219 富旺  11.4  0.75  0  0.75  6.56  90
6115 鎰勝  45.65  3  0  3  6.57  91
8163 達方  30.45  2  0  2  6.57  92
8081 致新  68.7  4.5  0  4.5  6.55  93
8271 宇瞻  39.7  2.6  0  2.6  6.55  94
1608 華榮  11.15  0.73  0  0.73  6.55  95
3684 榮昌  41.25  2.7  0  2.7  6.55  96
1521 大億  79.5  5.2  0  5.2  6.54  97
2069 運錩  23.7  1.55  0  1.55  6.54  98
1452 宏益  21.45  1.4  0  1.4  6.53  99
1558 伸興  130.5  8.5  0  8.5  6.51  100

股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2018 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。