Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

9935 慶豐富資料日期: 05/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
28.4 +1.4 +5.19% 27 27.25 28.55 26.6
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
9732,695 萬 557 1.8 張/筆 27.71 元 23.87 2.46
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
8182,234 萬 334 2.4 張/筆 27.31 元 -0.9 (-3.23%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +1.4元 / +5.19%)        
財報評分: 最新36分 / 平均30分        上市指數: 10871.18 (60.03 / +0.56%)

9935 慶豐富 股東持股分級   資料週別: 2019W20  (05/17 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 10,910 536 536 0.05 0.32% 0.32%
1,000-5,000 2,456 5,529 6,065 2.25 3.26% 3.58%
5,001-10,000 585 4,747 10,812 8.11 2.8% 6.37%
10,001-15,000 183 2,383 13,195 13 1.41% 7.78%
15,001-20,000 162 3,033 16,229 18.7 1.79% 9.57%
20,001-30,000 151 3,923 20,152 26 2.31% 11.88%
30,001-40,000 87 3,090 23,242 35.5 1.82% 13.7%
40,001-50,000 58 2,693 25,935 46.4 1.59% 15.29%
50,001-100,000 111 8,201 34,136 73.9 4.83% 20.12%
100,001-200,000 104 14,669 48,805 141 8.65% 28.77%
200,001-400,000 46 12,934 61,739 281 7.63% 36.4%
400,001-600,000 20 9,598 71,336 480 5.66% 42.06%
600,001-800,000 14 10,040 81,376 717 5.92% 47.97%
800,001-1,000,000 3 2,635 84,012 878 1.55% 49.53%
1,000,001以上 21 85,612 169,623 4,077 50.47% 100%
差異數調整 0 0 169,623 - 0% 100%
合計 14,911 169,623 11.4 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。