Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

9935 慶豐富資料日期: 05/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
28.4 +1.4 +5.19% 27 27.25 28.55 26.6
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
9732,695 萬 557 1.8 張/筆 27.71 元 23.87 2.46
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
8182,234 萬 334 2.4 張/筆 27.31 元 -0.9 (-3.23%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +1.4元 / +5.19%)        
財報評分: 最新36分 / 平均30分        上市指數: 10871.18 (60.03 / +0.56%)

9935 慶豐富 股東持股分級   資料週別: 2018W45  (11/09 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 10,111 544 544 0.05 0.32% 0.32%
1,000-5,000 3,085 6,340 6,884 2.06 3.74% 4.06%
5,001-10,000 637 5,192 12,076 8.15 3.06% 7.12%
10,001-15,000 215 2,812 14,888 13.1 1.66% 8.78%
15,001-20,000 175 3,259 18,147 18.6 1.92% 10.7%
20,001-30,000 183 4,732 22,879 25.9 2.79% 13.49%
30,001-40,000 95 3,390 26,268 35.7 2% 15.49%
40,001-50,000 74 3,401 29,669 46 2% 17.49%
50,001-100,000 148 10,942 40,611 73.9 6.45% 23.94%
100,001-200,000 78 11,385 51,996 146 6.71% 30.65%
200,001-400,000 39 10,974 62,971 281 6.47% 37.12%
400,001-600,000 21 10,159 73,130 484 5.99% 43.11%
600,001-800,000 13 8,986 82,116 691 5.3% 48.41%
800,001-1,000,000 5 4,415 86,531 883 2.6% 51.01%
1,000,001以上 20 83,092 169,623 4,155 48.99% 100%
差異數調整 0 0 169,623 - 0% 100%
合計 14,899 169,623 11.4 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。