Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

9935 慶豐富資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
21.7 -0.2 -0.91% 21.9 21.9 21.9 21.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
260565.2 萬 158 1.6 張/筆 21.71 元 14.47 1.86
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
436962.1 萬 224 2 張/筆 22.07 元 +0.2 (+0.92%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.2元 / -0.91%)        
財報評分: 最新36分 / 平均30分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

9935 慶豐富 股東持股分級   資料週別: 2018W35  (08/31 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 10,046 556 556 0.06 0.36% 0.36%
1,000-5,000 2,315 5,613 6,169 2.42 3.65% 4.02%
5,001-10,000 636 5,217 11,386 8.2 3.4% 7.41%
10,001-15,000 223 2,921 14,307 13.1 1.9% 9.31%
15,001-20,000 180 3,390 17,697 18.8 2.21% 11.52%
20,001-30,000 180 4,680 22,377 26 3.05% 14.57%
30,001-40,000 94 3,417 25,794 36.4 2.22% 16.79%
40,001-50,000 70 3,229 29,023 46.1 2.1% 18.89%
50,001-100,000 139 10,193 39,216 73.3 6.64% 25.53%
100,001-200,000 70 10,140 49,357 145 6.6% 32.13%
200,001-400,000 42 12,298 61,655 293 8.01% 40.13%
400,001-600,000 13 6,475 68,130 498 4.21% 44.35%
600,001-800,000 10 6,769 74,899 677 4.41% 48.75%
800,001-1,000,000 6 5,332 80,231 889 3.47% 52.23%
1,000,001以上 16 73,392 153,623 4,587 47.77% 100%
差異數調整 0 0 153,623 - 0% 100%
合計 14,040 153,623 10.9 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。