Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

9935 慶豐富資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
21.7 -0.2 -0.91% 21.9 21.9 21.9 21.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
260565.2 萬 158 1.6 張/筆 21.71 元 14.47 1.86
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
436962.1 萬 224 2 張/筆 22.07 元 +0.2 (+0.92%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.2元 / -0.91%)        
財報評分: 最新36分 / 平均30分        上市指數: 9663.63 (-44.43 / -0.46%)

9935 慶豐富 股東持股分級   資料週別: 2018W23  (06/08 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 10,042 571 571 0.06 0.37% 0.37%
1,000-5,000 2,348 5,599 6,170 2.38 3.64% 4.02%
5,001-10,000 624 5,092 11,262 8.16 3.31% 7.33%
10,001-15,000 215 2,824 14,086 13.1 1.84% 9.17%
15,001-20,000 178 3,356 17,442 18.9 2.18% 11.35%
20,001-30,000 159 4,152 21,594 26.1 2.7% 14.06%
30,001-40,000 88 3,184 24,778 36.2 2.07% 16.13%
40,001-50,000 72 3,337 28,115 46.4 2.17% 18.3%
50,001-100,000 123 9,107 37,222 74 5.93% 24.23%
100,001-200,000 82 11,928 49,151 145 7.76% 31.99%
200,001-400,000 42 12,046 61,197 287 7.84% 39.84%
400,001-600,000 11 5,305 66,502 482 3.45% 43.29%
600,001-800,000 11 7,518 74,020 683 4.89% 48.18%
800,001-1,000,000 7 6,165 80,185 881 4.01% 52.2%
1,000,001以上 15 73,438 153,623 4,896 47.8% 100%
差異數調整 0 0 153,623 - 0% 100%
合計 14,017 153,623 11 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。