Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

9935 慶豐富資料日期: 05/22
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
27 -0.9 -3.23% 27.9 27.9 27.9 27
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
8182,234 萬 334 2.4 張/筆 27.31 元 22.69 2.34
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5941,663 萬 306 1.9 張/筆 28.01 元 +0.15 (+0.54%)

連漲連跌: 連4漲→跌  ( -0.9元 / -3.23%)        
財報評分: 最新36分 / 平均30分        上市指數: 10811.15 (-197.16 / -1.79%)

9935 慶豐富 股東持股分級   資料週別: 2018W07  (02/14 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 9,307 578 578 0.06 0.38% 0.38%
1,000-5,000 1,880 4,314 4,892 2.29 2.81% 3.18%
5,001-10,000 483 3,941 8,834 8.16 2.57% 5.75%
10,001-15,000 154 2,005 10,838 13 1.3% 7.06%
15,001-20,000 139 2,635 13,473 19 1.72% 8.77%
20,001-30,000 122 3,214 16,687 26.3 2.09% 10.86%
30,001-40,000 72 2,579 19,266 35.8 1.68% 12.54%
40,001-50,000 58 2,717 21,983 46.9 1.77% 14.31%
50,001-100,000 107 7,795 29,778 72.9 5.07% 19.38%
100,001-200,000 84 11,901 41,680 142 7.75% 27.13%
200,001-400,000 50 13,789 55,469 276 8.98% 36.11%
400,001-600,000 14 6,555 62,024 468 4.27% 40.37%
600,001-800,000 13 8,818 70,842 678 5.74% 46.11%
800,001-1,000,000 5 4,395 75,237 879 2.86% 48.97%
1,000,001以上 17 78,386 153,623 4,611 51.03% 100%
合計 12,505 153,623 12.3 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。