Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

9935 慶豐富資料日期: 05/29
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
32.3 +2.85 +9.68% 29.45 29.55 32.3 29.15
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
6,2301.94 億 3,086 2 張/筆 31.16 元 24.75 2.79
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
3,9091.16 億 1,867 2.1 張/筆 29.78 元 +0.85 (+2.97%)

連漲連跌: 連2漲  ( +3.7元 / +12.94%)        
財報評分: 最新36分 / 平均30分        上市指數: 10942.16 (-2.03 / -0.02%)

9935 慶豐富 股東持股分級   資料週別: 2017W37  (09/15 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 9,305 607 607 0.07 0.4% 0.4%
1,000-5,000 2,327 5,186 5,794 2.23 3.38% 3.77%
5,001-10,000 471 3,865 9,658 8.21 2.52% 6.29%
10,001-15,000 185 2,434 12,093 13.2 1.58% 7.87%
15,001-20,000 120 2,248 14,340 18.7 1.46% 9.33%
20,001-30,000 135 3,529 17,869 26.1 2.3% 11.63%
30,001-40,000 82 2,961 20,831 36.1 1.93% 13.56%
40,001-50,000 48 2,264 23,094 47.2 1.47% 15.03%
50,001-100,000 112 8,308 31,402 74.2 5.41% 20.44%
100,001-200,000 66 9,192 40,594 139 5.98% 26.42%
200,001-400,000 55 15,491 56,085 282 10.08% 36.51%
400,001-600,000 14 6,661 62,746 476 4.34% 40.84%
600,001-800,000 12 8,325 71,070 694 5.42% 46.26%
800,001-1,000,000 2 1,687 72,758 844 1.1% 47.36%
1,000,001以上 18 80,866 153,623 4,493 52.64% 100%
合計 12,952 153,623 11.9 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。