Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

8913 全銓股價低PBR低資料日期: 06/24
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
15.55 -0.05 -0.32% 15.6 15.6 15.65 15.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
93144.1 萬 93 1 張/筆 15.54 元 222.1 1.37
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
98154 萬 89 1.1 張/筆 15.71 元 -0.05 (-0.32%)

連漲連跌統計: 連3跌  ( -0.15元 / -0.96%)        
財報評分: 最新57分 / 平均44分        上櫃指數: 137.34 (0.45 / +0.33%)

8913 全銓 股東持股分級 資料週別: 2017W24  (06/16 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 1,886 352 352 0.19 0.81% 0.81%
1,000-5,000 2,026 4,387 4,739 2.17 10.04% 10.84%
5,001-10,000 349 2,923 7,663 8.38 6.69% 17.53%
10,001-15,000 88 1,132 8,795 12.9 2.59% 20.12%
15,001-20,000 72 1,376 10,171 19.1 3.15% 23.26%
20,001-30,000 48 1,242 11,413 25.9 2.84% 26.11%
30,001-40,000 21 784 12,197 37.3 1.79% 27.9%
40,001-50,000 19 902 13,099 47.5 2.06% 29.96%
50,001-100,000 34 2,345 15,444 69 5.36% 35.32%
100,001-200,000 17 2,469 17,913 145 5.65% 40.97%
200,001-400,000 7 1,920 19,833 274 4.39% 45.36%
400,001-600,000 1 400 20,233 400 0.92% 46.28%
600,001-800,000 2 1,271 21,504 635 2.91% 49.19%
800,001-1,000,000 2 1,814 23,318 907 4.15% 53.33%
1,000,001以上 3 20,402 43,719 6,801 46.67% 100%
合計 4,575 43,719 9.56 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。