Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

8466 美吉吉-KY股價破低PBR破低資料日期: 11/16
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
54.1 -0.9 -1.64% 55 55.3 55.4 54.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1898.41 萬 17 1.1 張/筆 54.67 元 11.89 1.57
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
633.14 萬 6 1 張/筆 55.23 元 -1 (-1.79%)

連漲連跌統計: 連2跌  ( -1.9元 / -3.39%)        
財報評分: 最新50分 / 平均55分        上市指數: 9797.09 (-29.37 / -0.3%)

8466 美喆-KY 股東持股分級 資料週別: 2018W03  (01/19 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 79 6.22 6.22 0.08 0.01% 0.01%
1,000-5,000 1,498 2,656 2,662 1.77 4.02% 4.03%
5,001-10,000 151 1,220 3,882 8.08 1.85% 5.88%
10,001-15,000 43 563 4,445 13.1 0.85% 6.73%
15,001-20,000 28 521 4,966 18.6 0.79% 7.52%
20,001-30,000 40 1,054 6,020 26.4 1.6% 9.11%
30,001-40,000 21 755 6,775 35.9 1.14% 10.26%
40,001-50,000 19 880 7,655 46.3 1.33% 11.59%
50,001-100,000 37 2,695 10,349 72.8 4.08% 15.67%
100,001-200,000 12 1,802 12,152 150 2.73% 18.4%
200,001-400,000 8 2,296 14,447 287 3.48% 21.87%
400,001-600,000 11 5,808 20,255 528 8.79% 30.66%
600,001-800,000 8 5,628 25,883 703 8.52% 39.18%
800,001-1,000,000 2 1,817 27,700 908 2.75% 41.93%
1,000,001以上 4 38,359 66,059 9,590 58.07% 100%
合計 1,961 66,059 33.7 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2018 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。