Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6674 鋐寶科技資料日期: 02/27
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
26.1 -0.8 -2.97% 26.9 27 27.1 26.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
45121.1 萬 35 1.3 張/筆 26.73 元 38.38 1.02
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
65175.9 萬 52 1.2 張/筆 27.06 元 -0.4 (-1.47%)

連漲連跌: 連3跌  ( -1.6元 / -5.78%)        
財報評分: 最新39分 / 平均38分        上市指數: 11292.17 (-141.45 / -1.24%)

6674 鋐寶科技 股東持股分級   資料週別: 2019W25  (06/21 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 46 6.14 6.14 0.13 0.01% 0.01%
1,000-5,000 1,584 3,138 3,144 1.98 4.7% 4.7%
5,001-10,000 217 1,771 4,915 8.16 2.65% 7.35%
10,001-15,000 40 510 5,425 12.8 0.76% 8.12%
15,001-20,000 32 579 6,004 18.1 0.87% 8.98%
20,001-30,000 20 482 6,486 24.1 0.72% 9.7%
30,001-40,000 10 353 6,839 35.3 0.53% 10.23%
40,001-50,000 3 130 6,969 43.2 0.19% 10.43%
50,001-100,000 13 953 7,922 73.3 1.43% 11.85%
100,001-200,000 6 793 8,715 132 1.19% 13.04%
200,001-400,000 1 372 9,087 372 0.56% 13.6%
400,001-600,000 5 2,579 11,666 516 3.86% 17.45%
600,001-800,000 1 616 12,282 616 0.92% 18.38%
800,001-1,000,000 0 0 12,282 - 0% 18.38%
1,000,001以上 6 54,556 66,838 9,093 81.62% 100%
差異數調整 0 0 66,838 - 0% 100%
合計 1,984 66,838 33.7 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。