Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6674 鋐寶科技資料日期: 02/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
26.9 -0.4 -1.47% 27.3 27.4 27.4 26.9
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
65175.9 萬 52 1.2 張/筆 27.06 元 39.56 1.05
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
111301.1 萬 89 1.2 張/筆 27.2 元 -0.4 (-1.44%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.8元 / -2.89%)        
財報評分: 最新39分 / 平均38分        上市指數: 11433.62 (-106.61 / -0.92%)

6674 鋐寶科技 股東持股分級   資料週別: 2019W18  (05/03 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 48 6.66 6.66 0.14 0.01% 0.01%
1,000-5,000 1,681 3,241 3,247 1.93 4.85% 4.86%
5,001-10,000 203 1,672 4,919 8.24 2.5% 7.36%
10,001-15,000 45 581 5,500 12.9 0.87% 8.23%
15,001-20,000 26 485 5,985 18.7 0.73% 8.95%
20,001-30,000 25 602 6,587 24.1 0.9% 9.86%
30,001-40,000 8 294 6,881 36.7 0.44% 10.3%
40,001-50,000 4 178 7,059 44.4 0.27% 10.56%
50,001-100,000 11 868 7,927 78.9 1.3% 11.86%
100,001-200,000 6 791 8,718 132 1.18% 13.04%
200,001-400,000 1 369 9,087 369 0.55% 13.6%
400,001-600,000 5 2,579 11,666 516 3.86% 17.45%
600,001-800,000 1 616 12,282 616 0.92% 18.38%
800,001-1,000,000 0 0 12,282 - 0% 18.38%
1,000,001以上 6 54,556 66,838 9,093 81.62% 100%
差異數調整 0 0 66,838 - 0% 100%
合計 2,070 66,838 32.3 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。