Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6674 鋐寶科技資料日期: 02/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
26.9 -0.4 -1.47% 27.3 27.4 27.4 26.9
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
65175.9 萬 52 1.2 張/筆 27.06 元 39.56 1.05
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
111301.1 萬 89 1.2 張/筆 27.2 元 -0.4 (-1.44%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.8元 / -2.89%)        
財報評分: 最新39分 / 平均38分        上市指數: 11433.62 (-106.61 / -0.92%)

6674 鋐寶科技 股東持股分級   資料週別: 2018W49  (12/07 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 37 6.73 6.73 0.18 0.01% 0.01%
1,000-5,000 1,915 3,503 3,510 1.83 5.24% 5.25%
5,001-10,000 181 1,531 5,041 8.46 2.29% 7.54%
10,001-15,000 31 402 5,443 13 0.6% 8.15%
15,001-20,000 29 548 5,991 18.9 0.82% 8.97%
20,001-30,000 16 433 6,424 27.1 0.65% 9.61%
30,001-40,000 7 261 6,685 37.3 0.39% 10%
40,001-50,000 4 182 6,867 45.4 0.27% 10.28%
50,001-100,000 9 701 7,567 77.9 1.05% 11.32%
100,001-200,000 5 683 8,250 137 1.02% 12.35%
200,001-400,000 2 438 8,688 219 0.66% 13%
400,001-600,000 4 2,154 10,843 539 3.22% 16.23%
600,001-800,000 2 1,389 12,232 694 2.08% 18.31%
800,001-1,000,000 0 0 12,232 - 0% 18.31%
1,000,001以上 6 54,587 66,818 9,098 81.69% 100%
差異數調整 0 0 66,818 - 0% 100%
合計 2,248 66,818 29.7 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。