Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價近低PBR近低資料日期: 03/21
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
32.75 +0.2 +0.61% 32.55 32.5 32.75 32.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
50163 萬 39 1.3 張/筆 32.59 元 12.28 1.59
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
56182.2 萬 44 1.3 張/筆 32.48 元 +0.05 (+0.15%)

連漲連跌統計: 連2漲  ( +0.25元 / +0.77%)        
財報評分: 最新55分 / 平均60分        上櫃指數: 139.04 (0.63 / +0.46%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2018W03  (01/19 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 76 6.96 6.96 0.09 0.03% 0.03%
1,000-5,000 569 1,197 1,204 2.1 4.51% 4.53%
5,001-10,000 101 798 2,002 7.9 3.01% 7.54%
10,001-15,000 36 469 2,471 13 1.77% 9.31%
15,001-20,000 20 354 2,825 17.7 1.33% 10.64%
20,001-30,000 21 506 3,331 24.1 1.91% 12.54%
30,001-40,000 18 667 3,998 37 2.51% 15.05%
40,001-50,000 8 369 4,367 46.2 1.39% 16.44%
50,001-100,000 42 2,838 7,205 67.6 10.68% 27.13%
100,001-200,000 19 2,704 9,908 142 10.18% 37.31%
200,001-400,000 11 3,002 12,911 273 11.3% 48.61%
400,001-600,000 4 1,921 14,832 480 7.23% 55.84%
600,001-800,000 1 650 15,482 650 2.45% 58.29%
800,001-1,000,000 0 0 15,482 - 0% 58.29%
1,000,001以上 4 11,078 26,560 2,769 41.71% 100%
合計 930 26,560 28.6 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。