Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價低PBR近低資料日期: 04/22
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
33.9 -0.3 -0.88% 34.2 34.2 34.5 33.8
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
187638.5 萬 142 1.3 張/筆 34.11 元 13.15 1.65
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,2924,540 萬 846 1.5 張/筆 35.14 元 -0.65 (-1.87%)

連漲連跌統計: 連2跌  ( -0.95元 / -2.73%)        
財報評分: 最新55分 / 平均60分        上櫃指數: 143.76 (0.2 / +0.14%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2018W01  (01/05 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 76 7.96 7.96 0.1 0.03% 0.03%
1,000-5,000 552 1,183 1,191 2.14 4.46% 4.49%
5,001-10,000 101 810 2,002 8.02 3.05% 7.54%
10,001-15,000 31 410 2,411 13.2 1.54% 9.08%
15,001-20,000 20 355 2,767 17.8 1.34% 10.42%
20,001-30,000 21 511 3,278 24.3 1.92% 12.34%
30,001-40,000 17 629 3,906 37 2.37% 14.71%
40,001-50,000 8 363 4,269 45.3 1.37% 16.07%
50,001-100,000 43 2,938 7,207 68.3 11.06% 27.13%
100,001-200,000 19 2,723 9,929 143 10.25% 37.38%
200,001-400,000 11 3,003 12,932 273 11.31% 48.69%
400,001-600,000 4 1,921 14,853 480 7.23% 55.92%
600,001-800,000 1 650 15,503 650 2.45% 58.37%
800,001-1,000,000 0 0 15,503 - 0% 58.37%
1,000,001以上 4 11,057 26,560 2,764 41.63% 100%
合計 908 26,560 29.3 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。