Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價破低PBR破低資料日期: 11/16
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
27.2 0 0% 27.2 27.2 27.9 26.85
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
37101.5 萬 34 1.1 張/筆 27.26 元 11.38 1.37
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2874.64 萬 26 1.1 張/筆 26.66 元 +0.3 (+1.12%)

連漲連跌統計: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新66分 / 平均64分        上櫃指數: 118.83 (0.19 / +0.16%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2017W40  (10/06 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 76 7.44 7.44 0.1 0.03% 0.03%
1,000-5,000 678 1,333 1,341 1.97 5.02% 5.05%
5,001-10,000 109 870 2,210 7.98 3.28% 8.32%
10,001-15,000 36 473 2,683 13.1 1.78% 10.1%
15,001-20,000 20 362 3,045 18.1 1.36% 11.47%
20,001-30,000 32 789 3,835 24.7 2.97% 14.44%
30,001-40,000 18 646 4,480 35.9 2.43% 16.87%
40,001-50,000 12 533 5,014 44.4 2.01% 18.88%
50,001-100,000 44 3,102 8,115 70.5 11.68% 30.55%
100,001-200,000 19 2,693 10,808 142 10.14% 40.69%
200,001-400,000 14 3,789 14,597 271 14.27% 54.96%
400,001-600,000 4 1,921 16,518 480 7.23% 62.19%
600,001-800,000 1 650 17,168 650 2.45% 64.64%
800,001-1,000,000 0 0 17,168 - 0% 64.64%
1,000,001以上 4 9,392 26,560 2,348 35.36% 100%
合計 1,067 26,560 24.9 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2018 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。