Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價低PBR近低資料日期: 04/22
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
33.9 -0.3 -0.88% 34.2 34.2 34.5 33.8
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
187638.5 萬 142 1.3 張/筆 34.11 元 13.15 1.65
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,2924,540 萬 846 1.5 張/筆 35.14 元 -0.65 (-1.87%)

連漲連跌統計: 連2跌  ( -0.95元 / -2.73%)        
財報評分: 最新55分 / 平均60分        上櫃指數: 143.76 (0.2 / +0.14%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2017W32  (08/11 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 84 10.5 10.5 0.12 0.04% 0.04%
1,000-5,000 779 1,524 1,534 1.96 5.74% 5.78%
5,001-10,000 141 1,106 2,640 7.84 4.16% 9.94%
10,001-15,000 45 599 3,239 13.3 2.26% 12.2%
15,001-20,000 26 470 3,709 18.1 1.77% 13.97%
20,001-30,000 29 735 4,444 25.3 2.77% 16.73%
30,001-40,000 17 602 5,046 35.4 2.27% 19%
40,001-50,000 10 450 5,496 45 1.69% 20.69%
50,001-100,000 49 3,456 8,952 70.5 13.01% 33.71%
100,001-200,000 18 2,616 11,569 145 9.85% 43.56%
200,001-400,000 14 3,690 15,259 264 13.89% 57.45%
400,001-600,000 4 1,921 17,180 480 7.23% 64.68%
600,001-800,000 1 650 17,830 650 2.45% 67.13%
800,001-1,000,000 0 0 17,830 - 0% 67.13%
1,000,001以上 4 8,730 26,560 2,182 32.87% 100%
合計 1,221 26,560 21.8 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。