Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價近低PBR近低資料日期: 08/23
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
32.75 -0.25 -0.76% 33 33.2 33.5 32.65
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
264870.5 萬 167 1.6 張/筆 32.97 元 13.82 1.69
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
4421,461 萬 277 1.6 張/筆 33.05 元 +0.7 (+2.17%)

連漲連跌統計: 首日下跌  ( -0.25元 / -0.76%)        
財報評分: 最新55分 / 平均60分        上櫃指數: 138.52 (-0.12 / -0.09%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2016W40  (09/30 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 47 3.75 3.75 0.08 0.01% 0.01%
1,000-5,000 731 1,608 1,612 2.2 6.06% 6.07%
5,001-10,000 146 1,176 2,788 8.05 4.43% 10.5%
10,001-15,000 63 819 3,607 13 3.08% 13.58%
15,001-20,000 40 733 4,339 18.3 2.76% 16.34%
20,001-30,000 34 849 5,189 25 3.2% 19.54%
30,001-40,000 18 638 5,827 35.5 2.4% 21.94%
40,001-50,000 7 331 6,158 47.3 1.25% 23.19%
50,001-100,000 57 4,012 10,170 70.4 15.11% 38.29%
100,001-200,000 23 3,162 13,332 137 11.91% 50.2%
200,001-400,000 18 4,760 18,092 264 17.92% 68.12%
400,001-600,000 4 1,969 20,061 492 7.41% 75.53%
600,001-800,000 1 650 20,711 650 2.45% 77.98%
800,001-1,000,000 0 0 20,711 - 0% 77.98%
1,000,001以上 3 5,849 26,560 1,950 22.02% 100%
合計 1,192 26,560 22.3 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。