Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價低PBR近低資料日期: 04/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
34.2 -0.65 -1.87% 34.85 35.8 35.8 34.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,2924,540 萬 846 1.5 張/筆 35.14 元 13.15 1.66
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,0563,681 萬 650 1.6 張/筆 34.88 元 +1.35 (+4.03%)

連漲連跌統計: 連4漲→跌  ( -0.65元 / -1.87%)        
財報評分: 最新55分 / 平均60分        上櫃指數: 143.56 (0.89 / +0.62%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2016W39  (09/23 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 48 4.1 4.1 0.09 0.02% 0.02%
1,000-5,000 751 1,647 1,651 2.19 6.2% 6.22%
5,001-10,000 152 1,225 2,876 8.06 4.61% 10.83%
10,001-15,000 62 809 3,685 13.1 3.05% 13.88%
15,001-20,000 40 733 4,418 18.3 2.76% 16.63%
20,001-30,000 35 875 5,294 25 3.3% 19.93%
30,001-40,000 16 568 5,862 35.5 2.14% 22.07%
40,001-50,000 7 331 6,193 47.3 1.25% 23.32%
50,001-100,000 57 4,001 10,194 70.2 15.06% 38.38%
100,001-200,000 23 3,162 13,356 137 11.91% 50.29%
200,001-400,000 18 4,736 18,092 263 17.83% 68.12%
400,001-600,000 4 1,969 20,061 492 7.41% 75.53%
600,001-800,000 1 650 20,711 650 2.45% 77.98%
800,001-1,000,000 0 0 20,711 - 0% 77.98%
1,000,001以上 3 5,849 26,560 1,950 22.02% 100%
合計 1,217 26,560 21.8 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。