Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價低PBR近低資料日期: 04/22
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
33.9 -0.3 -0.88% 34.2 34.2 34.5 33.8
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
187638.5 萬 142 1.3 張/筆 34.11 元 13.15 1.65
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,2924,540 萬 846 1.5 張/筆 35.14 元 -0.65 (-1.87%)

連漲連跌統計: 連2跌  ( -0.95元 / -2.73%)        
財報評分: 最新55分 / 平均60分        上櫃指數: 143.76 (0.2 / +0.14%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2016W25  (06/17 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 26 1.69 1.69 0.07 0.01% 0.01%
1,000-5,000 671 1,296 1,298 1.93 4.88% 4.89%
5,001-10,000 96 789 2,087 8.22 2.97% 7.86%
10,001-15,000 35 450 2,537 12.9 1.7% 9.55%
15,001-20,000 26 484 3,022 18.6 1.82% 11.38%
20,001-30,000 31 773 3,795 24.9 2.91% 14.29%
30,001-40,000 18 615 4,409 34.2 2.31% 16.6%
40,001-50,000 10 459 4,868 45.9 1.73% 18.33%
50,001-100,000 53 3,781 8,650 71.3 14.24% 32.57%
100,001-200,000 31 4,454 13,104 144 16.77% 49.34%
200,001-400,000 19 4,978 18,082 262 18.74% 68.08%
400,001-600,000 4 1,979 20,061 495 7.45% 75.53%
600,001-800,000 1 650 20,711 650 2.45% 77.98%
800,001-1,000,000 0 0 20,711 - 0% 77.98%
1,000,001以上 3 5,849 26,560 1,950 22.02% 100%
合計 1,024 26,560 25.9 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。