Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6277 宏正資料日期: 05/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
89.4 +2.1 +2.41% 87.3 87.8 89.5 87.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
3963,506 萬 363 1.1 張/筆 88.58 元 11.75 2.74
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
3463,012 萬 268 1.3 張/筆 87.01 元 0 (0%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +2.1元 / +2.41%)        
財報評分: 最新66分 / 平均66分        上市指數: 10997.21 (126.03 / +1.16%)

6277 宏正 股東持股分級   資料週別: 2019W17  (04/26 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 1,782 321 321 0.18 0.27% 0.27%
1,000-5,000 5,288 10,119 10,440 1.91 8.47% 8.74%
5,001-10,000 662 5,071 15,510 7.66 4.24% 12.98%
10,001-15,000 220 2,780 18,290 12.6 2.33% 15.31%
15,001-20,000 136 2,447 20,737 18 2.05% 17.36%
20,001-30,000 123 3,064 23,801 24.9 2.56% 19.92%
30,001-40,000 70 2,402 26,203 34.3 2.01% 21.93%
40,001-50,000 39 1,799 28,002 46.1 1.51% 23.44%
50,001-100,000 80 5,352 33,354 66.9 4.48% 27.92%
100,001-200,000 31 4,156 37,510 134 3.48% 31.4%
200,001-400,000 24 6,635 44,145 276 5.55% 36.95%
400,001-600,000 10 5,079 49,225 508 4.25% 41.2%
600,001-800,000 12 8,247 57,472 687 6.9% 48.11%
800,001-1,000,000 6 5,422 62,894 904 4.54% 52.64%
1,000,001以上 22 56,577 119,471 2,572 47.36% 100%
差異數調整 0 0 119,471 - 0% 100%
合計 8,505 119,471 14 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。