Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6277 宏正資料日期: 05/29
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
89.5 -0.3 -0.33% 89.8 89.5 90.4 89.4
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1731,555 萬 136 1.3 張/筆 89.81 元 11.76 2.74
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
3543,209 萬 299 1.2 張/筆 90.53 元 -1 (-1.1%)

連漲連跌: 連2跌  ( -1.3元 / -1.43%)        
財報評分: 最新66分 / 平均66分        上市指數: 10942.16 (-2.03 / -0.02%)

6277 宏正 股東持股分級   資料週別: 2017W35  (09/01 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 1,818 330 330 0.18 0.28% 0.28%
1,000-5,000 4,585 9,083 9,413 1.98 7.6% 7.88%
5,001-10,000 651 4,932 14,345 7.58 4.13% 12.01%
10,001-15,000 240 3,010 17,355 12.5 2.52% 14.53%
15,001-20,000 135 2,433 19,788 18 2.04% 16.56%
20,001-30,000 136 3,475 23,262 25.5 2.91% 19.47%
30,001-40,000 68 2,379 25,641 35 1.99% 21.46%
40,001-50,000 41 1,863 27,504 45.4 1.56% 23.02%
50,001-100,000 72 5,031 32,534 69.9 4.21% 27.23%
100,001-200,000 31 4,332 36,866 140 3.63% 30.86%
200,001-400,000 25 6,990 43,856 280 5.85% 36.71%
400,001-600,000 14 6,788 50,644 485 5.68% 42.39%
600,001-800,000 8 5,535 56,180 692 4.63% 47.02%
800,001-1,000,000 4 3,320 59,500 830 2.78% 49.8%
1,000,001以上 24 59,971 119,471 2,499 50.2% 100%
合計 7,852 119,471 15.2 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | anue鉅亨 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。