Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6173 信昌電期貨標的資料日期: 05/29
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
54.6 +0.3 +0.55% 54.3 54.3 55 53.8
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
6783,692 萬 552 1.2 張/筆 54.46 元 15.78 2.19
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,1156,149 萬 810 1.4 張/筆 55.12 元 -1.2 (-2.16%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.3元 / +0.55%)        
財報評分: 最新64分 / 平均52分        上櫃指數: 147.38 (0.85 / +0.58%)

6173 信昌電 股東持股分級   資料週別: 2016W51  (12/16 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 10,007 784 784 0.08 0.42% 0.42%
1,000-5,000 5,519 12,542 13,326 2.27 6.78% 7.2%
5,001-10,000 1,374 10,625 23,951 7.73 5.74% 12.94%
10,001-15,000 495 6,045 29,996 12.2 3.27% 16.2%
15,001-20,000 270 4,972 34,968 18.4 2.69% 18.89%
20,001-30,000 243 6,095 41,063 25.1 3.29% 22.18%
30,001-40,000 111 3,903 44,966 35.2 2.11% 24.29%
40,001-50,000 91 4,249 49,215 46.7 2.3% 26.59%
50,001-100,000 129 9,225 58,440 71.5 4.98% 31.57%
100,001-200,000 51 6,835 65,275 134 3.69% 35.26%
200,001-400,000 33 8,956 74,231 271 4.84% 40.1%
400,001-600,000 12 5,924 80,156 494 3.2% 43.3%
600,001-800,000 6 4,372 84,528 729 2.36% 45.66%
800,001-1,000,000 2 1,812 86,340 906 0.98% 46.64%
1,000,001以上 13 98,776 185,116 7,598 53.36% 100%
合計 18,356 185,116 10.1 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。