Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6101 寬魚國際股價過高PBR過高資料日期: 10/23
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
48.8 +0.1 +0.21% 48.7 48.2 49.4 47.35
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
49238.3 萬 29 1.7 張/筆 48.64 元 203.3 4.14
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
47235 萬 21 2.2 張/筆 49.99 元 -1.25 (-2.5%)

連漲連跌統計: 連2跌→漲  ( +0.1元 / +0.21%)        
財報評分: 最新47分 / 平均33分        上櫃指數: 143.27 (-0.29 / -0.2%)

6101 寬魚國際 股東持股分級 資料週別: 2018W26  (06/29 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 1,479 340 340 0.23 0.43% 0.43%
1,000-5,000 1,279 2,518 2,858 1.97 3.15% 3.58%
5,001-10,000 167 1,226 4,084 7.34 1.54% 5.12%
10,001-15,000 56 724 4,808 12.9 0.91% 6.02%
15,001-20,000 34 626 5,435 18.4 0.78% 6.81%
20,001-30,000 32 804 6,239 25.1 1.01% 7.82%
30,001-40,000 17 595 6,834 35 0.75% 8.56%
40,001-50,000 18 842 7,676 46.8 1.05% 9.62%
50,001-100,000 19 1,292 8,967 68 1.62% 11.23%
100,001-200,000 20 2,771 11,738 139 3.47% 14.71%
200,001-400,000 14 3,879 15,617 277 4.86% 19.56%
400,001-600,000 7 3,467 19,084 495 4.34% 23.91%
600,001-800,000 3 2,110 21,194 703 2.64% 26.55%
800,001-1,000,000 3 2,943 24,137 981 3.69% 30.24%
1,000,001以上 14 55,688 79,826 3,978 69.76% 100%
差異數調整 0 0 79,826 - 0% 100%
合計 3,162 79,826 25.2 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。