Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6101 寬魚國際股價過高PBR近高資料日期: 11/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
37.35 +0.05 +0.13% 37.3 37.15 38.3 37.15
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
35131.8 萬 33 1.1 張/筆 37.65 元 120.5 3.17
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
62235.5 萬 41 1.5 張/筆 37.98 元 -1.7 (-4.36%)

連漲連跌: 連3跌→漲  ( +0.05元 / +0.13%)        
財報評分: 最新47分 / 平均33分        上櫃指數: 143.78 (-0.13 / -0.09%)

6101 寬魚國際 股東持股分級   資料週別: 2018W06  (02/09 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 1,507 359 359 0.24 0.45% 0.45%
1,000-5,000 796 1,562 1,921 1.96 1.96% 2.41%
5,001-10,000 124 907 2,827 7.31 1.14% 3.54%
10,001-15,000 42 533 3,360 12.7 0.67% 4.21%
15,001-20,000 43 767 4,127 17.8 0.96% 5.17%
20,001-30,000 39 1,003 5,130 25.7 1.26% 6.43%
30,001-40,000 16 559 5,688 34.9 0.7% 7.13%
40,001-50,000 16 731 6,419 45.7 0.92% 8.04%
50,001-100,000 20 1,397 7,817 69.9 1.75% 9.79%
100,001-200,000 14 2,041 9,858 146 2.56% 12.35%
200,001-400,000 18 5,083 14,941 282 6.37% 18.72%
400,001-600,000 6 2,778 17,719 463 3.48% 22.2%
600,001-800,000 3 2,239 19,958 746 2.8% 25%
800,001-1,000,000 2 1,908 21,866 954 2.39% 27.39%
1,000,001以上 14 57,959 79,826 4,140 72.61% 100%
合計 2,660 79,826 30 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。