Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6101 寬魚國際股價過高PBR過高資料日期: 10/21
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
49.95 -0.05 -0.1% 50 49.55 51.4 49.55
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
130661.3 萬 18 7.2 張/筆 50.87 元 208.1 4.24
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
124618.1 萬 31 4 張/筆 49.85 元 +0.45 (+0.91%)

連漲連跌統計: 首日下跌  ( -0.05元 / -0.1%)        
財報評分: 最新47分 / 平均33分        上櫃指數: 143.24 (0.43 / +0.3%)

6101 寬魚國際 股東持股分級 資料週別: 2016W36  (09/02 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 1,585 423 423 0.27 0.61% 0.61%
1,000-5,000 902 1,878 2,301 2.08 2.69% 3.29%
5,001-10,000 196 1,294 3,594 6.6 1.85% 5.15%
10,001-15,000 97 1,134 4,728 11.7 1.62% 6.77%
15,001-20,000 47 824 5,552 17.5 1.18% 7.95%
20,001-30,000 76 1,858 7,410 24.5 2.66% 10.61%
30,001-40,000 28 957 8,367 34.2 1.37% 11.98%
40,001-50,000 17 778 9,145 45.7 1.11% 13.1%
50,001-100,000 39 2,711 11,855 69.5 3.88% 16.98%
100,001-200,000 20 2,818 14,674 141 4.04% 21.01%
200,001-400,000 17 4,900 19,574 288 7.02% 28.03%
400,001-600,000 2 994 20,568 497 1.42% 29.46%
600,001-800,000 1 750 21,318 750 1.07% 30.53%
800,001-1,000,000 0 0 21,318 - 0% 30.53%
1,000,001以上 2 48,509 69,827 24,254 69.47% 100%
合計 3,029 69,827 23.1 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。