Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

5878 台名股價近低PBR近高資料日期: 10/22
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
45.2 -0.5 -1.09% 45.7 45.7 45.7 45.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
522.7 萬 5 1 張/筆 45.41 元 11.65 2.46
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
00 萬 0 - - 0 (0%)

連漲連跌統計: 連2平盤→跌  ( -0.5元 / -1.09%)        
財報評分: 最新61分 / 平均62分        上櫃指數: 118.59 (1.39 / +1.19%)

5878 台名 股東持股分級 資料週別: 2018W21  (05/25 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 240 43.6 43.6 0.18 0.18% 0.18%
1,000-5,000 491 926 970 1.89 3.91% 4.09%
5,001-10,000 69 489 1,458 7.08 2.06% 6.16%
10,001-15,000 28 335 1,794 12 1.42% 7.57%
15,001-20,000 11 193 1,986 17.5 0.81% 8.39%
20,001-30,000 10 238 2,224 23.8 1% 9.39%
30,001-40,000 10 351 2,575 35.1 1.48% 10.87%
40,001-50,000 6 284 2,859 47.3 1.2% 12.07%
50,001-100,000 8 594 3,453 74.2 2.51% 14.58%
100,001-200,000 2 288 3,741 144 1.22% 15.79%
200,001-400,000 6 1,793 5,534 299 7.57% 23.36%
400,001-600,000 1 500 6,034 500 2.11% 25.47%
600,001-800,000 2 1,310 7,344 655 5.53% 31%
800,001-1,000,000 1 947 8,291 947 4% 35%
1,000,001以上 6 15,397 23,688 2,566 65% 100%
差異數調整 0 0 23,688 - 0% 100%
合計 891 23,688 26.6 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2018 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。