Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

5878 台名股價近低PBR近高資料日期: 01/24
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
46 -0.5 -1.08% 46.5 45.9 46 45.9
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
627.58 萬 5 1.2 張/筆 45.97 元 14.56 2.51
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1046.43 萬 10 1 張/筆 46.43 元 +0.4 (+0.87%)

連漲連跌統計: 連3漲→跌  ( -0.5元 / -1.08%)        
財報評分: 最新61分 / 平均62分        上櫃指數: 128.11 (0.59 / +0.46%)

5878 台名 股東持股分級 資料週別: 2018W10  (03/09 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 231 41.4 41.4 0.18 0.17% 0.17%
1,000-5,000 450 806 848 1.79 3.4% 3.58%
5,001-10,000 62 432 1,280 6.97 1.82% 5.4%
10,001-15,000 31 377 1,656 12.1 1.59% 6.99%
15,001-20,000 9 152 1,808 16.9 0.64% 7.63%
20,001-30,000 9 219 2,027 24.3 0.92% 8.56%
30,001-40,000 12 428 2,455 35.6 1.81% 10.36%
40,001-50,000 3 134 2,589 44.6 0.56% 10.93%
50,001-100,000 7 514 3,102 73.4 2.17% 13.1%
100,001-200,000 3 397 3,499 132 1.67% 14.77%
200,001-400,000 7 2,033 5,532 290 8.58% 23.35%
400,001-600,000 1 500 6,032 500 2.11% 25.47%
600,001-800,000 2 1,310 7,342 655 5.53% 30.99%
800,001-1,000,000 1 947 8,289 947 4% 34.99%
1,000,001以上 6 15,399 23,688 2,567 65.01% 100%
合計 834 23,688 28.4 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。