Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

5878 台名股價近低PBR近高資料日期: 01/24
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
46 -0.5 -1.08% 46.5 45.9 46 45.9
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
627.58 萬 5 1.2 張/筆 45.97 元 14.56 2.51
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1046.43 萬 10 1 張/筆 46.43 元 +0.4 (+0.87%)

連漲連跌統計: 連3漲→跌  ( -0.5元 / -1.08%)        
財報評分: 最新61分 / 平均62分        上櫃指數: 128.11 (0.59 / +0.46%)

5878 台名 股東持股分級 資料週別: 2017W27  (07/07 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 208 45.4 45.4 0.22 0.19% 0.19%
1,000-5,000 350 686 732 1.96 2.9% 3.09%
5,001-10,000 68 480 1,212 7.06 2.03% 5.12%
10,001-15,000 26 309 1,520 11.9 1.3% 6.42%
15,001-20,000 12 220 1,740 18.3 0.93% 7.35%
20,001-30,000 15 372 2,112 24.8 1.57% 8.92%
30,001-40,000 10 364 2,476 36.4 1.54% 10.45%
40,001-50,000 4 175 2,651 43.7 0.74% 11.19%
50,001-100,000 7 524 3,175 74.9 2.21% 13.4%
100,001-200,000 4 563 3,738 141 2.37% 15.78%
200,001-400,000 5 1,509 5,247 302 6.37% 22.15%
400,001-600,000 2 1,087 6,334 544 4.59% 26.74%
600,001-800,000 3 2,094 8,428 698 8.84% 35.58%
800,001-1,000,000 1 947 9,375 947 4% 39.57%
1,000,001以上 5 14,313 23,688 2,863 60.43% 100%
合計 720 23,688 32.9 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。