Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

5878 台名股價近低PBR近高資料日期: 10/23
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
45.1 -0.1 -0.22% 45.2 45.2 45.2 45
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
627.03 萬 5 1.2 張/筆 45.05 元 11.62 2.46
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
522.7 萬 5 1 張/筆 45.41 元 -0.5 (-1.09%)

連漲連跌統計: 連2跌  ( -0.6元 / -1.31%)        
財報評分: 最新61分 / 平均62分        上櫃指數: 116.25 (-2.34 / -1.97%)

5878 台名 股東持股分級 資料週別: 2017W16  (04/21 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 195 41.3 41.3 0.21 0.17% 0.17%
1,000-5,000 355 697 738 1.96 2.94% 3.12%
5,001-10,000 74 504 1,242 6.81 2.13% 5.24%
10,001-15,000 30 360 1,602 12 1.52% 6.76%
15,001-20,000 11 197 1,799 17.9 0.83% 7.6%
20,001-30,000 14 355 2,154 25.4 1.5% 9.09%
30,001-40,000 8 282 2,436 35.3 1.19% 10.28%
40,001-50,000 5 217 2,653 43.3 0.91% 11.2%
50,001-100,000 6 439 3,092 73.2 1.85% 13.05%
100,001-200,000 5 639 3,731 128 2.7% 15.75%
200,001-400,000 4 1,109 4,840 277 4.68% 20.43%
400,001-600,000 3 1,489 6,329 496 6.29% 26.72%
600,001-800,000 3 2,094 8,422 698 8.84% 35.56%
800,001-1,000,000 1 947 9,369 947 4% 39.55%
1,000,001以上 5 14,319 23,688 2,864 60.45% 100%
合計 719 23,688 32.9 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2018 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。