Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

5519 隆大資料日期: 05/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
15.1 0 0% 15.1 15.1 15.2 15.05
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
8361,263 萬 338 2.5 張/筆 15.12 元 7.48 0.77
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,3532,035 萬 493 2.7 張/筆 15.04 元 +0.25 (+1.68%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新43分 / 平均44分        上市指數: 10997.21 (126.03 / +1.16%)

5519 隆大 股東持股分級   資料週別: 2019W28  (07/12 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 1,683 418 418 0.25 0.2% 0.2%
1,000-5,000 4,253 9,833 10,251 2.31 4.78% 4.99%
5,001-10,000 1,144 9,060 19,311 7.92 4.41% 9.4%
10,001-15,000 416 5,276 24,587 12.7 2.57% 11.97%
15,001-20,000 325 5,935 30,523 18.3 2.89% 14.85%
20,001-30,000 299 7,667 38,189 25.6 3.73% 18.58%
30,001-40,000 155 5,458 43,647 35.2 2.66% 21.24%
40,001-50,000 101 4,642 48,290 46 2.26% 23.5%
50,001-100,000 202 15,036 63,325 74.4 7.32% 30.82%
100,001-200,000 95 13,839 77,165 146 6.73% 37.55%
200,001-400,000 69 19,852 97,016 288 9.66% 47.21%
400,001-600,000 21 10,632 107,648 506 5.17% 52.39%
600,001-800,000 9 6,090 113,738 677 2.96% 55.35%
800,001-1,000,000 4 3,708 117,446 927 1.8% 57.15%
1,000,001以上 23 88,048 205,493 3,828 42.85% 100%
差異數調整 0 0 205,493 - 0% 100%
合計 8,799 205,493 23.4 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。