Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

5371 中光電期貨標的資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
28.7 +0.6 +2.14% 28.1 28 28.9 27.7
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
9522,695 萬 754 1.3 張/筆 28.31 元 10.83 0.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
8622,434 萬 599 1.4 張/筆 28.24 元 -0.05 (-0.18%)

連漲連跌: 連4跌→漲  ( +0.6元 / +2.14%)        
財報評分: 最新43分 / 平均42分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

5371 中光電 股東持股分級   資料週別: 2018W20  (05/18 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 23,191 4,776 4,776 0.21 1.1% 1.1%
1,000-5,000 15,067 32,720 37,496 2.17 7.53% 8.63%
5,001-10,000 2,715 20,013 57,510 7.37 4.61% 13.24%
10,001-15,000 798 9,944 67,454 12.5 2.29% 15.53%
15,001-20,000 450 8,110 75,564 18 1.87% 17.39%
20,001-30,000 371 9,342 84,906 25.2 2.15% 19.54%
30,001-40,000 185 6,432 91,339 34.8 1.48% 21.03%
40,001-50,000 109 4,906 96,244 45 1.13% 22.15%
50,001-100,000 198 14,088 110,333 71.2 3.24% 25.4%
100,001-200,000 112 16,055 126,388 143 3.7% 29.09%
200,001-400,000 69 19,756 146,144 286 4.55% 33.64%
400,001-600,000 21 9,936 156,080 473 2.29% 35.93%
600,001-800,000 28 19,184 175,264 685 4.42% 40.34%
800,001-1,000,000 15 12,816 188,079 854 2.95% 43.29%
1,000,001以上 56 246,344 434,423 4,399 56.71% 100%
差異數調整 0 0 434,423 - 0% 100%
合計 43,385 434,423 10 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。