Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

5371 中光電期貨標的資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
28.7 +0.6 +2.14% 28.1 28 28.9 27.7
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
9522,695 萬 754 1.3 張/筆 28.31 元 10.83 0.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
8622,434 萬 599 1.4 張/筆 28.24 元 -0.05 (-0.18%)

連漲連跌: 連4跌→漲  ( +0.6元 / +2.14%)        
財報評分: 最新43分 / 平均42分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

5371 中光電 股東持股分級   資料週別: 2017W22  (06/03 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 22,878 5,468 5,468 0.24 1.26% 1.26%
1,000-5,000 13,579 30,043 35,510 2.21 6.92% 8.17%
5,001-10,000 2,589 18,756 54,266 7.24 4.32% 12.49%
10,001-15,000 812 10,051 64,317 12.4 2.31% 14.81%
15,001-20,000 440 7,788 72,105 17.7 1.79% 16.6%
20,001-30,000 369 9,093 81,199 24.6 2.09% 18.69%
30,001-40,000 173 6,010 87,209 34.7 1.38% 20.07%
40,001-50,000 109 4,884 92,093 44.8 1.12% 21.2%
50,001-100,000 213 15,360 107,452 72.1 3.54% 24.73%
100,001-200,000 105 14,864 122,316 142 3.42% 28.16%
200,001-400,000 75 22,256 144,573 297 5.12% 33.28%
400,001-600,000 30 14,706 159,279 490 3.39% 36.66%
600,001-800,000 23 16,236 175,515 706 3.74% 40.4%
800,001-1,000,000 15 13,151 188,666 877 3.03% 43.43%
1,000,001以上 52 245,757 434,423 4,726 56.57% 100%
合計 41,462 434,423 10.5 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。