Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

4109 加捷生醫資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
11.9 0 0% 11.9 11.75 11.95 11.75
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
85101.1 萬 62 1.4 張/筆 11.86 元 N/A 1.18
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
151181.4 萬 85 1.8 張/筆 12.01 元 -0.2 (-1.65%)

連漲連跌: 連4跌→平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新45分 / 平均49分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

4109 加捷生醫 股東持股分級   資料週別: 2020W01  (01/03 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 8,415 1,316 1,316 0.16 1.91% 1.91%
1,000-5,000 2,722 6,282 7,598 2.31 9.11% 11.02%
5,001-10,000 783 5,701 13,299 7.28 8.27% 19.29%
10,001-15,000 298 3,693 16,992 12.4 5.36% 24.65%
15,001-20,000 147 2,663 19,655 18.1 3.86% 28.51%
20,001-30,000 155 3,863 23,518 24.9 5.6% 34.12%
30,001-40,000 82 2,869 26,387 35 4.16% 38.28%
40,001-50,000 54 2,465 28,851 45.6 3.58% 41.85%
50,001-100,000 97 6,711 35,562 69.2 9.74% 51.59%
100,001-200,000 37 5,120 40,683 138 7.43% 59.01%
200,001-400,000 27 7,590 48,272 281 11.01% 70.02%
400,001-600,000 10 4,993 53,265 499 7.24% 77.27%
600,001-800,000 3 1,937 55,202 646 2.81% 80.08%
800,001-1,000,000 3 2,770 57,972 923 4.02% 84.1%
1,000,001以上 6 10,964 68,937 1,827 15.9% 100%
差異數調整 0 0 68,937 - 0% 100%
合計 12,839 68,937 5.37 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。