Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

4109 加捷生醫資料日期: 05/29
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
16 -0.1 -0.62% 16.1 15.9 16.1 15.7
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
228362.8 萬 151 1.5 張/筆 15.93 元 N/A 1.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
282458.8 萬 147 1.9 張/筆 16.28 元 -0.15 (-0.92%)

連漲連跌: 連4跌  ( -0.75元 / -4.48%)        
財報評分: 最新45分 / 平均49分        上櫃指數: 147.38 (0.85 / +0.58%)

4109 加捷生醫 股東持股分級   資料週別: 2019W21  (05/24 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 8,328 1,456 1,456 0.17 2.11% 2.11%
1,000-5,000 2,945 6,844 8,300 2.32 9.93% 12.04%
5,001-10,000 855 6,244 14,544 7.3 9.06% 21.1%
10,001-15,000 287 3,512 18,056 12.2 5.09% 26.19%
15,001-20,000 161 2,855 20,911 17.7 4.14% 30.33%
20,001-30,000 172 4,290 25,202 24.9 6.22% 36.56%
30,001-40,000 72 2,472 27,674 34.3 3.59% 40.14%
40,001-50,000 41 1,850 29,524 45.1 2.68% 42.83%
50,001-100,000 97 6,439 35,963 66.4 9.34% 52.17%
100,001-200,000 44 6,246 42,209 142 9.06% 61.23%
200,001-400,000 22 6,771 48,980 308 9.82% 71.05%
400,001-600,000 8 3,869 52,849 484 5.61% 76.66%
600,001-800,000 2 1,447 54,296 723 2.1% 78.76%
800,001-1,000,000 1 814 55,110 814 1.18% 79.94%
1,000,001以上 7 13,827 68,937 1,975 20.06% 100%
差異數調整 0 0 68,937 - 0% 100%
合計 13,042 68,937 5.29 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | anue鉅亨 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。