Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

4109 加捷生醫資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
11.9 0 0% 11.9 11.75 11.95 11.75
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
85101.1 萬 62 1.4 張/筆 11.86 元 N/A 1.18
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
151181.4 萬 85 1.8 張/筆 12.01 元 -0.2 (-1.65%)

連漲連跌: 連4跌→平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新45分 / 平均49分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

4109 加捷生醫 股東持股分級   資料週別: 2018W47  (11/23 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 16,647 1,043 1,043 0.06 1.28% 1.28%
1,000-5,000 3,408 7,691 8,734 2.26 9.45% 10.73%
5,001-10,000 938 6,726 15,460 7.17 8.27% 19%
10,001-15,000 388 4,710 20,170 12.1 5.79% 24.79%
15,001-20,000 217 3,824 23,994 17.6 4.7% 29.49%
20,001-30,000 197 4,790 28,785 24.3 5.89% 35.37%
30,001-40,000 104 3,587 32,371 34.5 4.41% 39.78%
40,001-50,000 61 2,753 35,124 45.1 3.38% 43.16%
50,001-100,000 116 7,946 43,071 68.5 9.76% 52.93%
100,001-200,000 48 7,022 50,092 146 8.63% 61.56%
200,001-400,000 29 7,664 57,756 264 9.42% 70.97%
400,001-600,000 10 4,821 62,578 482 5.92% 76.9%
600,001-800,000 0 0 62,578 - 0% 76.9%
800,001-1,000,000 1 913 63,491 913 1.12% 78.02%
1,000,001以上 7 17,886 81,377 2,555 21.98% 100%
差異數調整 0 0 81,377 - 0% 100%
合計 22,171 81,377 3.67 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。