Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

4109 加捷生醫資料日期: 05/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
16.45 -0.3 -1.79% 16.75 17 17.1 16.4
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
6181,032 萬 339 1.8 張/筆 16.69 元 N/A 1.63
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,0631,793 萬 536 2 張/筆 16.86 元 +0.65 (+4.04%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.3元 / -1.79%)        
財報評分: 最新45分 / 平均49分        上櫃指數: 146.81 (0.2 / +0.14%)

4109 加捷生醫 股東持股分級   資料週別: 2018W35  (08/31 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 16,595 1,041 1,041 0.06 1.28% 1.28%
1,000-5,000 3,511 7,878 8,919 2.24 9.68% 10.96%
5,001-10,000 959 6,905 15,824 7.2 8.49% 19.45%
10,001-15,000 393 4,756 20,581 12.1 5.84% 25.29%
15,001-20,000 223 3,927 24,508 17.6 4.83% 30.12%
20,001-30,000 194 4,752 29,259 24.5 5.84% 35.96%
30,001-40,000 114 3,890 33,149 34.1 4.78% 40.73%
40,001-50,000 59 2,662 35,811 45.1 3.27% 44.01%
50,001-100,000 125 8,543 44,355 68.3 10.5% 54.51%
100,001-200,000 49 6,845 51,199 140 8.41% 62.92%
200,001-400,000 28 7,293 58,492 260 8.96% 71.88%
400,001-600,000 8 3,775 62,267 472 4.64% 76.52%
600,001-800,000 2 1,410 63,677 705 1.73% 78.25%
800,001-1,000,000 0 0 63,677 - 0% 78.25%
1,000,001以上 7 17,700 81,377 2,529 21.75% 100%
差異數調整 0 0 81,377 - 0% 100%
合計 22,267 81,377 3.65 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。