Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

4109 加捷生醫資料日期: 05/26
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
16.45 -0.3 -1.79% 16.75 17 17.1 16.4
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
6181,032 萬 339 1.8 張/筆 16.69 元 N/A 1.63
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,0631,793 萬 536 2 張/筆 16.86 元 +0.65 (+4.04%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.3元 / -1.79%)        
財報評分: 最新45分 / 平均49分        上櫃指數: 146.81 (0.2 / +0.14%)

4109 加捷生醫 股東持股分級   資料週別: 2018W27  (07/06 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 16,673 1,054 1,054 0.06 1.29% 1.29%
1,000-5,000 3,522 7,902 8,956 2.24 9.65% 10.94%
5,001-10,000 957 6,861 15,816 7.17 8.38% 19.32%
10,001-15,000 413 5,023 20,839 12.2 6.13% 25.45%
15,001-20,000 216 3,789 24,629 17.5 4.63% 30.08%
20,001-30,000 202 4,976 29,604 24.6 6.08% 36.16%
30,001-40,000 114 3,953 33,557 34.7 4.83% 40.98%
40,001-50,000 57 2,572 36,129 45.1 3.14% 44.13%
50,001-100,000 123 8,378 44,507 68.1 10.23% 54.36%
100,001-200,000 52 7,314 51,821 141 8.93% 63.29%
200,001-400,000 24 6,388 58,209 266 7.8% 71.09%
400,001-600,000 9 4,308 62,517 479 5.26% 76.35%
600,001-800,000 2 1,392 63,909 696 1.7% 78.05%
800,001-1,000,000 0 0 63,909 - 0% 78.05%
1,000,001以上 7 17,968 81,877 2,567 21.95% 100%
差異數調整 0 0 81,877 - 0% 100%
合計 22,371 81,877 3.66 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。