Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

4109 加捷生醫資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
11.9 0 0% 11.9 11.75 11.95 11.75
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
85101.1 萬 62 1.4 張/筆 11.86 元 N/A 1.18
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
151181.4 萬 85 1.8 張/筆 12.01 元 -0.2 (-1.65%)

連漲連跌: 連4跌→平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新45分 / 平均49分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

4109 加捷生醫 股東持股分級   資料週別: 2018W19  (05/11 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 16,778 1,050 1,050 0.06 1.28% 1.28%
1,000-5,000 3,540 7,959 9,009 2.25 9.72% 11%
5,001-10,000 954 6,764 15,773 7.09 8.26% 19.26%
10,001-15,000 428 5,167 20,941 12.1 6.31% 25.58%
15,001-20,000 220 3,847 24,788 17.5 4.7% 30.27%
20,001-30,000 193 4,762 29,551 24.7 5.82% 36.09%
30,001-40,000 115 3,961 33,512 34.4 4.84% 40.93%
40,001-50,000 54 2,420 35,931 44.8 2.96% 43.88%
50,001-100,000 125 8,550 44,481 68.4 10.44% 54.33%
100,001-200,000 41 6,004 50,486 146 7.33% 61.66%
200,001-400,000 24 6,729 57,214 280 8.22% 69.88%
400,001-600,000 8 3,733 60,947 467 4.56% 74.44%
600,001-800,000 3 1,899 62,846 633 2.32% 76.76%
800,001-1,000,000 0 0 62,846 - 0% 76.76%
1,000,001以上 8 19,031 81,877 2,379 23.24% 100%
差異數調整 0 0 81,877 - 0% 100%
合計 22,491 81,877 3.64 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。