Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

4109 加捷生醫資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
11.9 0 0% 11.9 11.75 11.95 11.75
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
85101.1 萬 62 1.4 張/筆 11.86 元 N/A 1.18
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
151181.4 萬 85 1.8 張/筆 12.01 元 -0.2 (-1.65%)

連漲連跌: 連4跌→平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新45分 / 平均49分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

4109 加捷生醫 股東持股分級   資料週別: 2018W13  (03/31 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 16,315 1,032 1,032 0.06 1.26% 1.26%
1,000-5,000 3,447 7,694 8,726 2.23 9.4% 10.66%
5,001-10,000 935 6,584 15,310 7.04 8.04% 18.7%
10,001-15,000 420 5,056 20,366 12 6.17% 24.87%
15,001-20,000 201 3,477 23,843 17.3 4.25% 29.12%
20,001-30,000 187 4,583 28,426 24.5 5.6% 34.72%
30,001-40,000 113 3,923 32,349 34.7 4.79% 39.51%
40,001-50,000 45 2,016 34,365 44.8 2.46% 41.97%
50,001-100,000 118 8,022 42,387 68 9.8% 51.77%
100,001-200,000 44 6,279 48,666 143 7.67% 59.44%
200,001-400,000 23 6,187 54,853 269 7.56% 66.99%
400,001-600,000 11 5,476 60,330 498 6.69% 73.68%
600,001-800,000 2 1,337 61,667 668 1.63% 75.32%
800,001-1,000,000 1 947 62,614 947 1.16% 76.47%
1,000,001以上 8 19,264 81,877 2,408 23.53% 100%
差異數調整 0 0 81,877 - 0% 100%
合計 21,870 81,877 3.74 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。