Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

4109 加捷生醫資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
11.9 0 0% 11.9 11.75 11.95 11.75
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
85101.1 萬 62 1.4 張/筆 11.86 元 N/A 1.18
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
151181.4 萬 85 1.8 張/筆 12.01 元 -0.2 (-1.65%)

連漲連跌: 連4跌→平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新45分 / 平均49分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

4109 加捷生醫 股東持股分級   資料週別: 2018W01  (01/05 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 16,073 1,041 1,041 0.06 1.27% 1.27%
1,000-5,000 3,309 7,318 8,359 2.21 8.94% 10.21%
5,001-10,000 905 6,309 14,668 6.97 7.71% 17.91%
10,001-15,000 413 4,954 19,622 12 6.05% 23.97%
15,001-20,000 193 3,331 22,953 17.3 4.07% 28.03%
20,001-30,000 190 4,646 27,599 24.5 5.67% 33.71%
30,001-40,000 106 3,674 31,273 34.7 4.49% 38.2%
40,001-50,000 51 2,274 33,547 44.6 2.78% 40.97%
50,001-100,000 117 7,966 41,513 68.1 9.73% 50.7%
100,001-200,000 44 6,320 47,832 144 7.72% 58.42%
200,001-400,000 24 6,710 54,542 280 8.19% 66.61%
400,001-600,000 9 4,452 58,994 495 5.44% 72.05%
600,001-800,000 0 0 58,994 - 0% 72.05%
800,001-1,000,000 0 0 58,994 - 0% 72.05%
1,000,001以上 12 22,883 81,877 1,907 27.95% 100%
合計 21,446 81,877 3.82 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。