Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

4109 加捷生醫資料日期: 05/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
16.75 +0.65 +4.04% 16.1 16.25 17.2 16.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,0631,793 萬 536 2 張/筆 16.86 元 N/A 1.66
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
445730.8 萬 223 2 張/筆 16.44 元 -0.5 (-3.01%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.65元 / +4.04%)        
財報評分: 最新45分 / 平均49分        上櫃指數: 146.61 (2.46 / +1.71%)

4109 加捷生醫 股東持股分級   資料週別: 2017W44  (11/03 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 15,980 1,047 1,047 0.07 1.28% 1.28%
1,000-5,000 3,305 7,272 8,319 2.2 8.88% 10.16%
5,001-10,000 925 6,416 14,735 6.94 7.84% 18%
10,001-15,000 432 5,195 19,930 12 6.34% 24.34%
15,001-20,000 184 3,157 23,087 17.2 3.86% 28.2%
20,001-30,000 203 4,960 28,046 24.4 6.06% 34.25%
30,001-40,000 115 3,980 32,026 34.6 4.86% 39.11%
40,001-50,000 48 2,143 34,169 44.6 2.62% 41.73%
50,001-100,000 124 8,488 42,656 68.4 10.37% 52.1%
100,001-200,000 42 6,173 48,829 147 7.54% 59.64%
200,001-400,000 22 6,037 54,867 274 7.37% 67.01%
400,001-600,000 10 5,147 60,013 515 6.29% 73.3%
600,001-800,000 3 2,249 62,263 750 2.75% 76.04%
800,001-1,000,000 0 0 62,263 - 0% 76.04%
1,000,001以上 10 19,614 81,877 1,961 23.96% 100%
合計 21,403 81,877 3.83 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。