Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

4109 加捷生醫資料日期: 05/28
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
16.1 -0.15 -0.92% 16.25 16.25 16.5 16.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
282458.8 萬 147 1.9 張/筆 16.28 元 N/A 1.59
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
299490.1 萬 185 1.6 張/筆 16.38 元 -0.2 (-1.22%)

連漲連跌: 連3跌  ( -0.65元 / -3.88%)        
財報評分: 最新45分 / 平均49分        上櫃指數: 146.53 (-0.26 / -0.18%)

4109 加捷生醫 股東持股分級   資料週別: 2017W22  (06/03 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 15,995 1,051 1,051 0.07 1.33% 1.33%
1,000-5,000 3,348 7,272 8,323 2.17 9.23% 10.57%
5,001-10,000 859 5,907 14,229 6.88 7.5% 18.07%
10,001-15,000 416 4,968 19,197 11.9 6.31% 24.38%
15,001-20,000 170 2,956 22,153 17.4 3.75% 28.13%
20,001-30,000 188 4,564 26,718 24.3 5.8% 33.93%
30,001-40,000 93 3,223 29,941 34.7 4.09% 38.02%
40,001-50,000 42 1,900 31,840 45.2 2.41% 40.43%
50,001-100,000 106 7,103 38,943 67 9.02% 49.45%
100,001-200,000 40 5,820 44,763 145 7.39% 56.84%
200,001-400,000 19 5,280 50,043 278 6.7% 63.54%
400,001-600,000 9 4,641 54,685 516 5.89% 69.44%
600,001-800,000 4 2,900 57,584 725 3.68% 73.12%
800,001-1,000,000 2 1,748 59,332 874 2.22% 75.34%
1,000,001以上 9 19,421 78,753 2,158 24.66% 100%
合計 21,300 78,753 3.7 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。