Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3558 神準資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
87 +1.1 +1.28% 85.9 85.3 87 85.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1401,207 萬 131 1.1 張/筆 86.5 元 10.06 1.51
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1961,692 萬 161 1.2 張/筆 86.33 元 -0.5 (-0.58%)

連漲連跌: 連3跌→漲  ( +1.1元 / +1.28%)        
財報評分: 最新48分 / 平均51分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

3558 神準 股東持股分級   資料週別: 2019W52  (12/27 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 429 58.5 58.5 0.14 0.12% 0.12%
1,000-5,000 3,982 7,082 7,141 1.78 14.44% 14.55%
5,001-10,000 348 2,721 9,861 7.82 5.55% 20.1%
10,001-15,000 93 1,180 11,042 12.7 2.41% 22.51%
15,001-20,000 59 1,069 12,111 18.1 2.18% 24.68%
20,001-30,000 61 1,535 13,645 25.2 3.13% 27.81%
30,001-40,000 29 1,033 14,678 35.6 2.11% 29.92%
40,001-50,000 15 685 15,363 45.6 1.4% 31.31%
50,001-100,000 26 1,768 17,130 68 3.6% 34.92%
100,001-200,000 19 2,813 19,943 148 5.73% 40.65%
200,001-400,000 10 3,016 22,959 302 6.15% 46.8%
400,001-600,000 4 2,063 25,022 516 4.21% 51%
600,001-800,000 1 757 25,780 757 1.54% 52.55%
800,001-1,000,000 1 985 26,765 985 2.01% 54.55%
1,000,001以上 5 22,296 49,061 4,459 45.45% 100%
差異數調整 0 0 49,061 - 0% 100%
合計 5,082 49,061 9.65 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。