Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3558 神準資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
87 +1.1 +1.28% 85.9 85.3 87 85.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1401,207 萬 131 1.1 張/筆 86.5 元 10.06 1.51
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1961,692 萬 161 1.2 張/筆 86.33 元 -0.5 (-0.58%)

連漲連跌: 連3跌→漲  ( +1.1元 / +1.28%)        
財報評分: 最新48分 / 平均51分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

3558 神準 股東持股分級   資料週別: 2019W15  (04/12 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 412 59.4 59.4 0.14 0.12% 0.12%
1,000-5,000 4,320 7,824 7,883 1.81 15.95% 16.07%
5,001-10,000 393 3,029 10,912 7.71 6.17% 22.24%
10,001-15,000 99 1,268 12,180 12.8 2.58% 24.83%
15,001-20,000 54 1,000 13,180 18.5 2.04% 26.87%
20,001-30,000 55 1,390 14,570 25.3 2.83% 29.7%
30,001-40,000 36 1,296 15,866 36 2.64% 32.34%
40,001-50,000 14 637 16,502 45.5 1.3% 33.64%
50,001-100,000 36 2,529 19,031 70.3 5.15% 38.79%
100,001-200,000 10 1,572 20,603 157 3.2% 42%
200,001-400,000 1 207 20,810 207 0.42% 42.42%
400,001-600,000 7 3,558 24,368 508 7.25% 49.67%
600,001-800,000 2 1,411 25,780 706 2.88% 52.55%
800,001-1,000,000 1 985 26,765 985 2.01% 54.55%
1,000,001以上 5 22,296 49,061 4,459 45.45% 100%
差異數調整 0 0 49,061 - 0% 100%
合計 5,445 49,061 9.01 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。