Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3558 神準資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
87 +1.1 +1.28% 85.9 85.3 87 85.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1401,207 萬 131 1.1 張/筆 86.5 元 10.06 1.51
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1961,692 萬 161 1.2 張/筆 86.33 元 -0.5 (-0.58%)

連漲連跌: 連3跌→漲  ( +1.1元 / +1.28%)        
財報評分: 最新48分 / 平均51分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

3558 神準 股東持股分級   資料週別: 2018W51  (12/22 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 409 59.6 59.6 0.15 0.12% 0.12%
1,000-5,000 3,946 7,264 7,324 1.84 14.81% 14.93%
5,001-10,000 335 2,591 9,915 7.73 5.28% 20.21%
10,001-15,000 102 1,325 11,240 13 2.7% 22.91%
15,001-20,000 51 927 12,167 18.2 1.89% 24.8%
20,001-30,000 55 1,391 13,558 25.3 2.83% 27.63%
30,001-40,000 36 1,271 14,828 35.3 2.59% 30.22%
40,001-50,000 14 643 15,472 46 1.31% 31.54%
50,001-100,000 29 1,932 17,404 66.6 3.94% 35.47%
100,001-200,000 11 1,623 19,027 148 3.31% 38.78%
200,001-400,000 3 762 19,789 254 1.55% 40.34%
400,001-600,000 6 2,942 22,731 490 6% 46.33%
600,001-800,000 3 2,045 24,777 682 4.17% 50.5%
800,001-1,000,000 1 985 25,762 985 2.01% 52.51%
1,000,001以上 6 23,299 49,061 3,883 47.49% 100%
差異數調整 0 0 49,061 - 0% 100%
合計 5,007 49,061 9.8 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。