Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3558 神準資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
87 +1.1 +1.28% 85.9 85.3 87 85.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1401,207 萬 131 1.1 張/筆 86.5 元 10.06 1.51
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1961,692 萬 161 1.2 張/筆 86.33 元 -0.5 (-0.58%)

連漲連跌: 連3跌→漲  ( +1.1元 / +1.28%)        
財報評分: 最新48分 / 平均51分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

3558 神準 股東持股分級   資料週別: 2018W12  (03/23 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 401 54.4 54.4 0.14 0.11% 0.11%
1,000-5,000 3,835 7,235 7,290 1.89 14.75% 14.86%
5,001-10,000 350 2,703 9,993 7.72 5.51% 20.37%
10,001-15,000 110 1,390 11,383 12.6 2.83% 23.2%
15,001-20,000 49 883 12,266 18 1.8% 25%
20,001-30,000 46 1,179 13,445 25.6 2.4% 27.41%
30,001-40,000 23 817 14,262 35.5 1.67% 29.07%
40,001-50,000 12 549 14,811 45.7 1.12% 30.19%
50,001-100,000 28 1,874 16,685 66.9 3.82% 34.01%
100,001-200,000 16 2,300 18,985 144 4.69% 38.7%
200,001-400,000 5 1,554 20,538 311 3.17% 41.86%
400,001-600,000 4 2,107 22,645 527 4.29% 46.16%
600,001-800,000 3 2,113 24,759 704 4.31% 50.47%
800,001-1,000,000 1 985 25,744 985 2.01% 52.47%
1,000,001以上 6 23,317 49,061 3,886 47.53% 100%
差異數調整 0 0 49,061 - 0% 100%
合計 4,889 49,061 10 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。