Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3558 神準資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
87 +1.1 +1.28% 85.9 85.3 87 85.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1401,207 萬 131 1.1 張/筆 86.5 元 10.06 1.51
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1961,692 萬 161 1.2 張/筆 86.33 元 -0.5 (-0.58%)

連漲連跌: 連3跌→漲  ( +1.1元 / +1.28%)        
財報評分: 最新48分 / 平均51分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

3558 神準 股東持股分級   資料週別: 2017W48  (12/01 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 397 56.1 56.1 0.14 0.11% 0.11%
1,000-5,000 3,933 7,445 7,501 1.89 15.18% 15.29%
5,001-10,000 355 2,763 10,264 7.78 5.63% 20.92%
10,001-15,000 107 1,351 11,615 12.6 2.75% 23.67%
15,001-20,000 58 1,036 12,651 17.9 2.11% 25.79%
20,001-30,000 45 1,128 13,779 25.1 2.3% 28.09%
30,001-40,000 25 874 14,653 35 1.78% 29.87%
40,001-50,000 17 775 15,428 45.6 1.58% 31.45%
50,001-100,000 30 1,972 17,400 65.7 4.02% 35.47%
100,001-200,000 12 1,596 18,996 133 3.25% 38.72%
200,001-400,000 4 1,350 20,345 337 2.75% 41.47%
400,001-600,000 4 2,073 22,418 518 4.23% 45.69%
600,001-800,000 2 1,507 23,926 754 3.07% 48.77%
800,001-1,000,000 2 1,818 25,744 909 3.71% 52.47%
1,000,001以上 6 23,317 49,061 3,886 47.53% 100%
合計 4,997 49,061 9.82 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。