Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

3558 神準資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
87 +1.1 +1.28% 85.9 85.3 87 85.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1401,207 萬 131 1.1 張/筆 86.5 元 10.06 1.51
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1961,692 萬 161 1.2 張/筆 86.33 元 -0.5 (-0.58%)

連漲連跌: 連3跌→漲  ( +1.1元 / +1.28%)        
財報評分: 最新48分 / 平均51分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

3558 神準 股東持股分級   資料週別: 2017W31  (08/04 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 394 55.9 55.9 0.14 0.11% 0.11%
1,000-5,000 4,018 7,359 7,415 1.83 15% 15.11%
5,001-10,000 328 2,587 10,001 7.89 5.27% 20.39%
10,001-15,000 104 1,330 11,331 12.8 2.71% 23.1%
15,001-20,000 58 1,066 12,397 18.4 2.17% 25.27%
20,001-30,000 42 1,077 13,474 25.6 2.19% 27.46%
30,001-40,000 30 1,049 14,523 35 2.14% 29.6%
40,001-50,000 16 738 15,260 46.1 1.5% 31.1%
50,001-100,000 21 1,432 16,693 68.2 2.92% 34.02%
100,001-200,000 18 2,424 19,117 135 4.94% 38.97%
200,001-400,000 4 1,163 20,279 291 2.37% 41.34%
400,001-600,000 3 1,580 21,859 527 3.22% 44.56%
600,001-800,000 2 1,529 23,389 765 3.12% 47.67%
800,001-1,000,000 1 985 24,373 985 2.01% 49.68%
1,000,001以上 6 24,687 49,061 4,115 50.32% 100%
合計 5,045 49,061 9.72 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。