Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

3297 杭特資料日期: 07/10
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
12.6 12.65 -0.05 -0.4% 1.58% 12.65 12.8 12.6
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
3544.66 萬 46 0.8 張/筆 12.65 元 0.68 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5266.25 萬 61 0.9 張/筆 12.72 元 +0.05 (+0.4%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.05元 / -0.4%)        
財報評分: 最新43分 / 平均54分        上櫃指數: 171.9 (-4.04 / -2.3%)

3297 杭特 股東持股分級   資料週別: 2020W06  (02/07 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 961 119 119 0.12 0.32% 0.32%
1,000-5,000 1,823 3,323 3,442 1.82 9.02% 9.34%
5,001-10,000 224 1,751 5,193 7.82 4.75% 14.1%
10,001-15,000 70 879 6,071 12.6 2.38% 16.48%
15,001-20,000 38 704 6,775 18.5 1.91% 18.39%
20,001-30,000 36 913 7,688 25.3 2.48% 20.87%
30,001-40,000 23 817 8,505 35.5 2.22% 23.09%
40,001-50,000 8 367 8,872 45.8 1% 24.08%
50,001-100,000 24 1,672 10,543 69.7 4.54% 28.62%
100,001-200,000 7 979 11,522 140 2.66% 31.28%
200,001-400,000 10 2,879 14,401 288 7.82% 39.09%
400,001-600,000 4 1,969 16,370 492 5.34% 44.44%
600,001-800,000 4 2,924 19,294 731 7.94% 52.37%
800,001-1,000,000 3 2,726 22,020 909 7.4% 59.77%
1,000,001以上 8 14,819 36,839 1,852 40.23% 100%
差異數調整 0 0 36,839 - 0% 100%
合計 3,243 36,839 11.4 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。