Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

3297 杭特資料日期: 07/10
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
12.6 12.65 -0.05 -0.4% 1.58% 12.65 12.8 12.6
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
3544.66 萬 46 0.8 張/筆 12.65 元 0.68 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5266.25 萬 61 0.9 張/筆 12.72 元 +0.05 (+0.4%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.05元 / -0.4%)        
財報評分: 最新43分 / 平均54分        上櫃指數: 171.9 (-4.04 / -2.3%)

3297 杭特 股東持股分級   資料週別: 2019W51  (12/20 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 931 117 117 0.13 0.32% 0.32%
1,000-5,000 1,860 3,388 3,504 1.82 9.2% 9.51%
5,001-10,000 226 1,769 5,274 7.83 4.8% 14.32%
10,001-15,000 69 872 6,145 12.6 2.37% 16.68%
15,001-20,000 41 756 6,901 18.4 2.05% 18.73%
20,001-30,000 32 820 7,721 25.6 2.22% 20.96%
30,001-40,000 21 740 8,460 35.2 2.01% 22.97%
40,001-50,000 9 406 8,867 45.1 1.1% 24.07%
50,001-100,000 23 1,586 10,452 68.9 4.3% 28.37%
100,001-200,000 12 1,721 12,173 143 4.67% 33.04%
200,001-400,000 7 2,232 14,405 319 6.06% 39.1%
400,001-600,000 4 1,971 16,376 493 5.35% 44.45%
600,001-800,000 4 2,926 19,302 732 7.94% 52.39%
800,001-1,000,000 3 2,726 22,028 909 7.4% 59.8%
1,000,001以上 8 14,811 36,839 1,851 40.2% 100%
差異數調整 0 0 36,839 - 0% 100%
合計 3,250 36,839 11.3 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。